Familiar Travels Volume One (v2020.06.26 & Volume Two)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Aspiranturalaryň köpüsiniň diwar derejesi, ene-atanyň öýi ýaly derejä düşen ýagdaýyňyz bardy, hemme ýerde diplomyňyz edil siziň ýaly peýdasyz öýdýän. Üýtgeşik tapawutlanýan çärýek durmuş krizisi size doly güýje girdi we size hiç zat galmady .. Uniwersitet bizi geljege hakyky garaşmazlyk üçin guranda, etmeli ýekeje işimiz galdy .. Grad Mekdebi . Aklyndan azaşmak ýa-da ylahy jady arkaly, Wanaheim Jady we Tehnologiýa Institutynyň Wanaheim öýüne kabul ediş hatyňyzy aldyňyz. Onlyekeje mesele bar, jadygöý bölüminde aýratyn kemçilik bar. Aslynda, bu jadygöýligiň barlygyna ilkinji gezek göz ýetirdiňiz. Umuman alanyňda internet bu oýun üçin ägirt uly ylham boldy, adamlara açyk dünýä bermek we adamlaryň hakykatdanam görýän keşplerine we şahsyýetlerine ünsi jemlemek bilen ozal wizual romanlarda edilmedik täze bir zady etmäge synanyşdyk. adaty arhetipleriň ýerine häzirki zaman.

Akyl saglygy, zäherli erkeklik, özüňi tanamak we açmak we gatnaşyklaryň has çylşyrymly nuanslary ýaly meselelerden gürleşmekden gorkmaýarys. Oýunyň aç-açan we gönümel häsiýeti, size ýüzlenmek kararyna gelmegimiň bir bölegidir. Oýun oýnaýan adamlar hakykatdanam onuň bilen baglanyşýarlar, has köp adamyň göz aýlamagyny isleýärin we oýundan we töweregindäki jemgyýetiň bize eden täsirinden umyt edýärin. Tanyş syýahatlar gowy wizual roman oýny! “Açyk dünýä” bolmak, haýsy ýere gitmelidigiňizi we islendik tertipde saýlap bilersiňiz. Möhüm wakalar bolan köp sanly sahna saýlamaga ýykgyn edýärsiňiz. Anyöne diňe şol bir sahnany islendik gün (ýa-da gije) başdan geçirip bilersiňiz, bu bolsa şol keşpler ýa-da gahrymanlar bilen gatnaşygyňyzy gowulandyrar. Bu sahnadan soň oýunda wagt geçer we siz has köp sahna / gahryman tapmak üçin uklap ýa-da aýlanyp bilersiňiz. Şeýlelik bilen her gün töweregiňizi öwrenmek we sahnalary başdan geçirmek üçin iki mümkinçilik bar. Bu ýerlere göz aýlanyňda, gözden geçirip boljak gurşawda käbir zatlar bar. Aöne bir nokada meňzeýän we başdan geçirmeler oýnuna basýan bir oýunda isleýşim ýaly däl. Yzky sungat, bagtymyza, gaty gowy we jikme-jikliklerden doly. Hemişe däl, ýöne haýran galýaryn.

Tanyş syýahatlar kemçiliksiz däl, elbetde, şol kemçilikleriň biri hem giriş üçin päsgelçilik bolup durýar. Şol päsgelçilik: “OMG, sütükler, olary menden aýryň!” Thatöne bu päsgelçilikden geçip bilýän bolsaňyz, ýa-da eýýäm tüweleýli bolsaňyz ýa-da diňe ajaýyp keşpleri / hekaýalary halaýan biri bolsaňyz, dynç alarsyňyz! SINGLE zähmetsöýer işläp düzüjisi tarapyndan yzygiderli ýok edilýän kemçilikler, ýalňyşlyklar we grammatika ýalňyşlyklary bar. Şeýle-de bolsa, girmek üçin başga bir päsgelçilik, käbir jyns temalary bilen wizual roman oýny. Eger bu siziň käse çaýyňyz däl bolsa, size uzak durmagyňyzy maslahat berýärin. Hatda şol duýduryşy göz öňünde tutup, “Tanyş syýahatlar” özboluşly bir zat ... emma ahyrsoňy her bir baş gahryman bilen uly ýaşly sahnalara duşarsyňyz we olary taşlamagy ýa-da olara goşulyp bilersiňiz. Bu sahnalar üçin ýazgy ajaýyp we dogruçyl. Uly ýaşly wizual romanlaryň näderejede elhençdigini göz öňünde tutup, köp zat aýdýar.

Tanyş syýahatdan doly lezzet almak üçin, “romantika” üçin 6 baş gahrymanyň birini saýlap, birnäçe gezek oýnamaly. Hekaýa ýuwaş-ýuwaşdan köpelýär we zatlar has manyly bolup başlaýar. Diňe bir gezek oýnamak, başdan geçirmedik wakalaryňyz we sahnalaryňyzdaky boşluklar sebäpli doly wakany bermez. Her sahnany bir oýunda edip bilmersiňiz. Itöne munuň gaty gymmaty bar we ýazgynyň geň galdyryjydygyna göz ýetirersiňiz! Onlyeke-täk mesele, käwagt gapdal gahrymanlar, kim bilen tanyşan bolsaňyzam, kimdigiňizi bilmezler ýa-da olar bilen düýbünden ters ssenariýa ýüze çykar. Olary tanarsyňyz, ýöne entek olar bilen duşuşmadyňyz. Bu käbir möhüm çukurlary döredýär, ýöne meniň üçin oýny hiç wagt bozmady. Esasy gahrymanlar käwagt olar bilen bir wakany başdan geçiren ýaly ýa-da hiç haçan başdan geçirmedik ýaly gürleşerler we hereket ederler (mysal üçin, eýýäm siziň bilen Gyzyl Çyra etrabyna we arkada gidendigini ýatdan çykaran bir gahryman ýaly).

SURATLAR

Familiar Travels Volume One (v2020.06.26 & Volume Two) Mugt göçürip almak

Familiar Travels Volume One (v2020.06.26 & Volume Two) Mugt göçürip almak

Familiar Travels Volume One (v2020.06.26 & Volume Two) Mugt göçürip almak

Familiar Travels Volume One (v2020.06.26 & Volume Two) Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Microsoft Windows Vista / 7/8
 • Prosessor: Intel Pentium 4 2.00 GHz
 • Oryat: 1000 MB RAM
 • Grafika: NVIDIA GeForce 6100
 • Saklama: 3000 MB boş ýer
 • Oýun nädip gurulmalyFamiliar Travels Volume One (v2020.06.26 & Volume Two)

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunFamiliar Travels Volume One (v2020.06.26 & Volume Two) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz