F1 2015

LINKLERI OWüklemäge gidiň

F1 2015 Mugt göçürip almak, ýaryş çempion ýaly F1 2015 Geň galdyryjy täze oýun dwigateli we täze “ýaýlym görkezişi” sizi hereketiň merkezinde goýýar.

Çempion ýaly ýaryş F1 2015 - dünýäniň iň özüne çekiji, tolgundyryjy we abraýly awtoulag sportynda ýaryş tejribesine öňküsinden has ýakynlaşyň. F1 2015 sizi FORMULA ONE-iň çalt we ýokary sesli ýaryş awtoulaglaryny döredýän we täsin ýaryş güni atmosferasyna çümdürýän täze “ýaýlym görkezişini” görkezýän ajaýyp täze oýun dwigateli bilen hereketiň merkezine goýýar. F1 2015 2015-nji ýylyň resmi wideoýazgysy FIA FORMULA BIR DÜNLD CH ÇEMPIONASY ™ şeýle hem 2014-nji ýylda doly oýnalyp bilner FIA FORMULA BIR DÜNLD CH ÇEMPIONASY ™ bonus mazmuny. Halaýanlaryňyz ýaly ýaryşyň BIR FORMULA täze çempionat möwsüminde ýyldyz ediň we kyn Pro möwsüm re modeiminde özüňizi çäklendiriň. Täze onlaýn tejribe sessiýasynda başarnygyňyzy ösdüriň, soňra onlaýn multiplikatorda dünýäniň dürli künjeklerinden dostlaryňyza we ýaryş bäsdeşleriňize garşy çykyň. F1 2018

Iň soňky konsollar we kompýuterler üçin ýerden gurlan täze oýun dwigateli, oýunçylara FORMULA 1 ™ görlüp-eşidilmedik jikme-jiklikleri başdan geçirmäge mümkinçilik berýär. Calendararyş senenamasynda has öň goýberilen we möwsümde oýny sport bilen täzeläp durmak üçin mugt sanly täzelenmeler bilen F1 2015 janköýerlere iň möhümi getirýär FORMULA1 wideogame Tebigy taýdan hakyky, diňe fizika esasly işleýiş modelini görkezmek gowulandyrmalar we goşmaçalar 20 ugur, F1 2015, tejribeli oýunçylar we seriýa täze gelenler üçin oýunçy goşmak üçin döredildi.

Täzesine çümüň Çempionat möwsümi, çäginde barlaň Pro möwsümi ýa-da onlaýn Multipleýerde dünýädäki bäsdeşlerini almazdan ozal başarnygyňyzy ýokarlandyrmak üçin täze onlaýn tejribe sessiýasyny ulanyň. Geçen ýylyň tolgundyryjy möwsümine serediň we doly oýnamakdan lezzet alyň 2014 Bonus oýun mazmuny hökmünde FIA ​​FORMULA BIR DÜN CH CH ÇEMPIONASY ™.

 • Reanr
  • Acingaryş
  • Sport

 • Çykan senesi
  2015-nji ýylyň 9-njy iýuly
 • Öndüriji
  • Feral interaktiw

 • Neşirçi
  • Feral interaktiw

 • Platformalar
  • Kompýuter

 • SURATLAR

  F1 2015 Mugt göçürip almak

  F1 2015 Mugt göçürip almak

  F1 2015 Mugt göçürip almak

  F1 2015 Mugt göçürip almak

  F1 2015 Mugt göçürip almak

  F1 2015 Mugt göçürip almak

  Ulgam talaplary

 • OS:

  Windows 7 64 bit


 • Prosessor:

  Intel Core i7 4770


 • Ram:

  8 GB


 • Saklama:

  20 GB


 • Grafika:

  Intel 5-nji Gen Iris Pro


 • Oýun nädip gurulmalyF1 2015

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunF1 2015 gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz