Europa Universalis IV Dharma-CODEX

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Taryha we medeniýete baý sebit, söwdasyna gözegçilik edip biljek imperiýa uly maddy baýlyk wada berýär. Territoryurduň çäkleri we Hindistanyň baýlygyna elýeterlilik üçin bäsdeşlik diplomatiki taktikany we käbir harby myşsalary talap edýär. Emma dünýäniň iň girdejili bazarlarynda bu ajaýyp oýunda kimden peýdalanýar?

“Europa Universalis IV”: Dharma “Paradox Development Studio” -yň irki döwrebap döwürde gözleg we imperiýa gurluşygy baradaky nusgawy oýny üçin täze bir giňişlik. Dharma iň uly ünsüni Hindistanyň söwdasyna we çägine gözegçilik etmek ugrundaky söweşlere bagyşlaýar. Şeýle hem, häkimiýete indiki uly itergi meýilleşdirýän wagtyňyz şol asuda pursatlary doldurmak üçin has köp parahatçylyk wagty kararlaryny goşmak isleýär.

“Europa Universalis IV” -iň aýratynlyklary: Dharma öz içine alýar:

Hökümetiňizi düzüň:

Patyşalygyňyzy ýa-da respublikanyňyzy nädip dolandyrjakdygyňyzy, erkin syýasat alyp barmagyňyzy we käbir mülkleriň güýjüni ýokarlandyrjak kesgitli özgertmeleri açyň.

Işlenen syýasat ulgamy:

Syýasat mugt täzelenişde täze görnüşe eýe bolýar, ýöne Dharma bu ulgamy hasam özüne çekiji edýän ýörite bonuslary öz içine alar.

Söwda kompaniýasynyň maýa goýumlary:

Söwda kompaniýalaryňyz bilen baglanyşykly welaýatlary täzeläň we gowulandyryň, Europeanewropaly ussa we goňşy hindi ýurtlaryna bonuslar gowşuryň.

Täze hindi missiýasy agaçlary:

Iň möhüm hindi soltanlyklary we patyşalyklary üçin täsin missiýa ýollary.

Täze hindi emläkleri:

Gozgalmaýan emläk ulgamyna mugt täzelenmek bilen bir hatarda Hindistan bäş sany täze kast alýar. Welaýatdaky bidüzgünçilikleri azaltmak ýa-da işçi güýjüni azaltmak bilen girdeji gazanmak üçin Jain häkimlerini gurmak üçin brahmanlary ýokarlandyryň ..

Täze mogol medeniýeti:

Mogol imperiýasy täze basylyp alnan medeniýetleri aňsatlyk bilen özleşdirip we ýerleşdirip biler.

Düzgünnama kompaniýalary:

.Ewropalylar özlerine ynanýan şazada tapyp bilseler, Afrikadaky we Aziýadaky söwda düzgünnamalaryna girip bilerler.

Döwrebaplaşdyrylan söwda merkezleri:

Söwda merkezleriňizi ösdürmäge maýa goýuň

We başga-da köp zat, şol sanda:

Gozgalaňy basyp ýatyrmagyň täze usullary, musson möwsümi, kolonial däl ösüşde koloniýalylar üçin täze ulanyşlar, masgaralaýjy kemsitmeler, köp oýunçy toparlary, täze sungat we täze üstünlikler.

Oýunyň ady: “Europa Universalis IV”: Dharma
Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/827240/
Reanrlar: Simulýasiýa, strategiýa
Işläp düzüjiler: Paradoks ösüş studiýasy
Neşirçi: Paradoks interaktiw
Çykan senesi: 2018-nji ýylyň 6-njy sentýabry

Europaewropa Universalis IV Dharma-KODEX

SIZE: 2.66 GB

BELLIKLER: Bu goýberiş özbaşdak bolup, ozal hemmesini öz içine alýar
goýberilen mazmun.

INGeke-täk çyzyklar

Linkshli baglanyşyklar çalşylýar.


SURATLAR

Europa Universalis IV Dharma-CODEX Mugt göçürip almak

Europa Universalis IV Dharma-CODEX Mugt göçürip almak

Europa Universalis IV Dharma-CODEX Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • OS:Windows 7 / Windows 8
 • Prosessor:Intel® Pentium® IV 2.4 GHz eller AMD 3500+
 • Oryat:2 GB RAM
 • Grafika:NVIDIA® GeForce 8800 ýa-da ATI Radeon® X1900, 512mb wideo ýady talap edilýär
 • DirectX®:9.0c
 • Gaty disk:2 GB HD giňişlik
 • Ses:Göni X gabat gelýän ses kartasy
 • Beýleki talaplar:Giň zolakly internet birikmesi
 • Goşmaça:Dolandyryjy goldawy: 3 düwmejik syçan, klawiatura we gürleýjiler. Köp oýunçy üçin internet birikmesi ýa-da LAN

Maslahat berilýär:

 • OS:/ Windows 7 / Windows 8
 • Prosessor:Intel® Pentium® IV 2.4 GHz ýa-da AMD 3500+
 • Oryat:2 GB RAM
 • Grafika:NVIDIA® GeForce 8800 ýa-da ATI Radeon® X1900, 1024mb wideo ýady maslahat berilýär
 • DirectX®:9.0c
 • Gaty disk:2 GB HD giňişlik
 • Ses:Göni X gabat gelýän ses kartasy
 • Beýleki talaplar:Giň zolakly internet birikmesi
 • Goşmaça:Dolandyryjy goldawy: 3 düwmejik syçan, klawiatura we gürleýjiler. Köp oýunçy üçin internet birikmesi ýa-da LAN

Oýun nädip gurulmalyEuropa Universalis IV Dharma-CODEX

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunEuropa Universalis IV Dharma-CODEX gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz