Estranged: The Departure (v11.07.2021)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: Alan Edwardes

Neşirýatçy: Alan Edwardes

Çykan senesi: 2020-nji ýylyň 22-nji maýy

Reanr: Başdan geçirmeler, hereket, tötänleýin, elhençlik, atyjy

Kesgitlenen: Gidiş güýçli tupan wagtynda syrly adada galan balykçynyň hekaýasyny yzarlaýar.

Howply we tötänleýin amallaryna has çuňňur girip, gizlin Arque korporasiýasyny açanyňyzda adanyň saklaýan zatlaryny başdan geçiriň.

Bu oýun, terjimeçiler we synagçylar jemgyýetiniň kömegi bilen 6 ýyl boş wagtlarynda bir adam tarapyndan işlenip düzüldi. Munuň özbaşdak dowamy

Kesgitlenen: I kanun

öýe barmagyň ýoluny gözlemekde gahrymanymyzyň başdan geçirmelerini yzarlady.

Esasy aýratynlyklar:

 • Özboluşly ilkinji adamyň başdan geçirmelerini başdan geçiriň
 • Baý kyssa we üýtgeşik keşplere çümüň
 • Daşky gurşawy hekaýa etmek üçin zatlar, kompýuterler we ses ýazgylary bilen täsirleşiň
 • Gunarag we mellek ýaraglary, tanyş atyjy söweş bilen goraň

SURATLAR

Estranged: The Departure (v11.07.2021) Mugt göçürip almak

Estranged: The Departure (v11.07.2021) Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

 • OS: Windows 7 64 bit we ondan ýokary, doly täzelendi
 • Prosessor: Dört ýadroly Intel ýa-da AMD, 2,5 GGs
 • Oryat: 3 GB RAM
 • Grafika: GeForce GTX 470 we ondan ýokary ýa-da Radeon 6870 HD we ondan ýokary
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklanylýan ýer: 10 GB boş ýer
 • Goşmaça bellikler: I Kanundan has täze enjam talap edýär


Oýun nädip gurulmalyEstranged: The Departure (v11.07.2021)

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunEstranged: The Departure (v11.07.2021) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

1FICHIER.COM
OWükiziz

GOFILE.IO
OWükiziz

ANONFILES.COM
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz