Eroico-chronos

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Eroico haýwan-gyzlar we jynsy mazmunly reňkli, ýeňil platforma. Arwah-jynlary ýeňmek ugrundaky gözlegiňizde haýwan-gyz duşmanlarynyň garşysyna göreşmek we gaçmak üçin ýer ýüzüne syýahat ediň!

15 sany janawer gyz bilen 3 basgançagy öz içine alýar, hersiniň özboluşly jyns animasiýasy we CG.
Şeýle hem, öň açylmadyk mazmuny aňsatlyk bilen görmäge mümkinçilik berýän galereýa bar.


 • Oýunyň ady: Eroico
 • Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/947600/
 • Metakrit: https://www.metacritic.com/search/game/eroico/result/
 • Reanr: Hereket
 • Öndüriji: Kyrieru
 • Neşirçi: Kritiki bagt
 • Ulanyjy reýtingi:🡹996 🡻123 Örän oňyn
 • Çykan senesi: 2018-nji ýylyň 17-nji oktýabry

Eroiko-hronos

SIZE: 104 MB


SURATLAR

Eroico-chronos Mugt göçürip almak

Eroico-chronos Mugt göçürip almak

Eroico-chronos Mugt göçürip almak

Eroico-chronos Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • OS: Windows XP +
 • Prosessor: Iki ýadroly prosessor
 • Oryat: 1 GB RAM
 • Grafika: integrirlenen
 • DirectX: 9.0c wersiýasy
 • Saklama: 104 MB boş ýer
 • Ses kartasy: Bortda
 • Goşmaça bellikler ↓: Gabat gelýänligi we öndürijiligi üpjün etmek üçin demo göçürip alyň we oýnaň.

Maslahat berilýär:Bug barada maglumat ýok.


Diller:Iňlis, koreý, ýönekeýleşdirilen hytaý


Oýun nädip gurulmalyEroico-chronos

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunEroico-chronos gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz