Empire of Sin v1.05

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Gün imperiýasy, Romero oýunlary we Paradox Interactive tarapyndan size getirilen täze strategiýa oýny, sizi 1920-nji ýyllaryň Çikagoda gadaganlyk döwrüniň rehimsiz jenaýat dünýäsiniň merkezine salýar. Al Kapone, Stefani Sankt Kleýr ýa-da Goldi Garneau ýaly on dört hakyky we taryhy taýdan ylhamlanan märekäniň başlyklarynyň biriniň aýakgabyna siňip, eşik toparyny ýygnaň, jenaýat imperiýaňyzy guruň we dolandyryň we garşydaş toparlardan goraň. . Theokarky ýoluňy gysmak, jadylamak we gorkuzmak we şol ýerde galmak üçin näme etmeli bolsa, saňa bagly.

Sin imperiýasy, 1920-nji ýylda täzeden başlap, gözegçiligi ele aljak bolup, Gadaganlyk döwründe jenaýat başlygy roluny oýnaýan oýunçy bilen öwrüm esasly strategiýa oýny hökmünde oýnaýar. Çikago Başlyk hökmünde 16 ýaşa çenli çagany hasaba alyp bilerler 60 potensial Gepleşikler, kazinolar we jelephanalar ýaly şübheli kärhanalar imperiýasyny dolandyrmak, kanunlardan we garşydaş mafiýa toparlaryndan goramak, beýlekileri ele almak bilen öz täsirini giňeltmäge synanyşmak. Oýun imperiýanyň täsirini giňeltmek üçin alkogoly walýuta görnüşi hökmünde ulanýar. Alkogol oýunçynyň gözegçiligi astyndaky piwo kärhanalary tarapyndan öndürilip, oýnaýja ýaranlar tarapyndan berilip ýa-da dürli tabşyryklary ýerine ýetirmek üçin sylaglanyp bilner.

Başga bir işi ele almak gönüden-göni söweşi öz içine alyp biler, bu döwürde oýun X-Com-a meňzeş öwrüm esasly strategiýa oýnuna girýär ýa-da umumy duşmany ýeňmek üçin beýleki toparlar bilen gysga möhletli bileleşikleri goşmak bilen beýleki ynandyryjy usullar arkaly bolup biler. Söweş we beýleki ýagdaýlar gahrymanlaryň dürli häsiýetleri we täsirleri bilen täsir edýär we oýunçynyň buýruklaryndan başgaça hereket etmegine sebäp bolup biler. Mysal üçin, “Saç Trigger” häsiýetli bir gahryman, sargyt edilende ýapmak üçin hereket etmän, ýaragyny atyp biler.

 • Reanr
  • Hereket
  • Atyş
  • Strategiýa

 • Çykan senesi
  2020-nji ýylyň 1-nji dekabry
 • Öndüriji
  • Paradoks interaktiw

 • Neşirçi
  • Romero oýunlary

 • Platformalar
  • Kompýuter

 • SURATLAR

  Empire of Sin v1.05 Mugt göçürip almak

  Empire of Sin v1.05 Mugt göçürip almak

  Empire of Sin v1.05 Mugt göçürip almak

  Empire of Sin v1.05 Mugt göçürip almak

  Empire of Sin v1.05 Mugt göçürip almak

  Empire of Sin v1.05 Mugt göçürip almak

  Ulgam talaplary

 • OS:

  Windows® 10 Home 64 bit


 • Prosessor:

  Intel® Core ™ i3-530


 • Ram:

  4-8 GB


 • Saklama:

  10 GB boş ýer


 • Grafika kartasy:

  Nvidia® GeForce ™ GTX 770


 • Oýun nädip gurulmalyEmpire of Sin v1.05

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunEmpire of Sin v1.05 gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz