Emergency Call 112 – The Fire Fighting Simulation 2 (v1.1.15712)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: Krenetik

Neşir ediji: Aerosoft GmbH

Çykan senesi: 2021-nji ýylyň 18-nji marty

Reanr: Simulýasiýa, açyk dünýä, hereket, tötänleýin, strategiýa

Her bir ýangyn söndüriji janköýerine professional ýangyn söndürijisiniň işleýşini başdan geçirmäge mümkinçilik berýän üstünlikli birinji bölümiň netijesidir.

Ikinji bölüm, Mülheim ýangyn bölümi we aktiwistlerimiziň goldawy bilen bilelikde işlenip düzüldi

Jemgyýet. Goldawyňyz üçin sag bolsun aýdýarys we geljekde pikirleriňizi goşmagy dowam etdirmek isleýäris.

Indi düýbünden täze döredilen oýun dünýäsi, size garaşýan dürli wezipeleri ýerine ýetirmek bilen has realizmi we atmosferany üpjün edýär. Kiçijik gyssagly ulaglar bilen ýa-da üçek truss ýangynlaryna garşy göreşmek üçin tutuş ýangyn söndüriji ulag bilen bolsun, hereketi hemişe gözegçilikde saklaýarsyňyz.

Bu maksat bilen dolandyryş ulgamy islendik wagt iş toparyny üýtgetmek ukybyna goşmaça taktiki re modeimi goşmak üçin giňeldildi. Gysgaça syn edip, ýerleşişini, duýduryşlardan soň tertipläp we AI tarapyndan dolandyrylýan kärdeşlerine buýruk berip bilersiňiz.

Gyssagly ulaglar doly gözden geçirildi we köp funksiýa goşuldy. Mülheim we der Ruhr ýangyn bölüminiň häzirki flotuny görkezmek üçin täze ulaglar goşuldy.

24 sagatlyk çalşygyňyzy aýratyn ýa-da beýleki ýangyn söndürijiler bilen köp oýunçy re modeiminde başlaň we ýangyn söndüriş hünärini ähli gyzykly taraplarynda başdan geçiriň.

Dürli aýratynlyklar simulýasiýany kyn meseleler bilen hakyky oýun tejribesine öwürýär.

Oňaýly oýun tejribesi üçin wagt ýüklemän oýun dünýäsini açyň

AI tarapyndan dolandyrylýan gyssagly kömek hyzmatlary bilen bir toparda işlemek

Islendik wagt başga bir gyssagly işgäriň wezipesini ýerine ýetirmek mümkinçiligi

“Hot-join” funksiýasy we goşmaça aýratyn serwerler bilen köp oýunçy

Taktiki syn arkaly iş prosesine gözegçilik

Trafficörite ýol hukuklary bilen ýangyn söndüriji maşyn amallaryna garşy çykmak

SURATLAR

Emergency Call 112 – The Fire Fighting Simulation 2 (v1.1.15712) Mugt göçürip almak

Emergency Call 112 – The Fire Fighting Simulation 2 (v1.1.15712) Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

  • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
  • OS: Windows 10 64-bit
  • Prosessor: AMD Ryzen 3 1500X / Intel i5-6600K
  • Oryat: 8 GB RAM
  • Grafika: 4 GB VRAM bilen GPU, Nvidia GeForce GTX 1060 (4 GB) ýa-da AMD Radeon RX 560 (6GB) (OnBoard grafiki kartoçkasy ýok)
  • DirectX: 11-nji wersiýa
  • Saklanylýan ýer: 20 GB boş ýer
  • Goşmaça bellikler: Internet birikmesi, syçanjygyň tekeri bilen syçan gerek

Maslahat berilýär:

  • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär


Oýun nädip gurulmalyEmergency Call 112 – The Fire Fighting Simulation 2 (v1.1.15712)

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunEmergency Call 112 – The Fire Fighting Simulation 2 (v1.1.15712) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

1FICHIER.COM
OWükiziz

GOFILE.IO
OWükiziz

ANONFILES.COM
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

CLICKNUPLOAD.CLUB
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz