Elemental War 2

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Elemental War 2 Mugt göçürip almak, elementar söweş 2 size iň meşhur diň gorag duýgusyny hödürleýär innowasiýa oýun mehanikasy - köp sagatlap gyzykly garyşyk!

2-nji başlangyç uruş sizi howp astyna alýar: köp sanly haýwan birden nädogry dowzahyň düýbüne dökülýär. çagyrylan portal. Erbet güýçlere garşy gorag diňlerini goramagy başararsyňyzmy? Sizden hemme zady talap etjek bir elementar - aýratyn güýçli duşmany ýeňen badyňyza, täze gurmak üçin ulanyp boljak element daşyny alarsyňyz. gorag diňleri. Omiomi

Elementleri ýygnamagy dowam etdireniňizde, elmydama täze derejeler we diň kombinasiýalary bolar. Diňe ussatlyk bilen birleşdirseňiz dürli diňler artykmaçlyklaryndan peýdalanyp, elhenç toparlara garşy durup bilersiňiz. Oýun içindäki gözlegleriň üsti bilen, diňleriňiziň ukyplaryny hasam artdyrýan ýa-da öz wagtynda garşydaşlaryňyzy aýgytly gowşadýan zatlary açarsyňyz! “Elemental War 2” size onlarça sagat oýun oýnamagy hödürleýär strategiýalaryny işläp düzmek, ähli gözlegleri tamamlaň we oýun dünýäsiniň ähli syrlaryny açyň. Söýgi bilen elde gurlan kartalar size dürli oýunlary we hemişe täze kynçylyklary hödürleýär!

 • Täze oýun elementleri bilen meşhur diň gorag oýun prinsipi
 • Güýçli elementlere we olaryň aýratyn ukyplaryna ýüz tutuň
 • Gözlegleri çözüň täzelenmeleri açmak diňleriňiz üçin
 • Üç üýtgeşik gurşawda 11 dürli kartany oýnaň: tokaý, buz we çöl
 • Aloneeke ýa-da hyzmatdaşlyk tertibinde oýnaň
 • Özüňizi global lider tagtalarynda beýleki oýunçylar bilen deňeşdiriň
 • Reanr
  • Strategiýa

 • Çykan senesi
  2022-nji ýylyň 6-njy maýy
 • Platformalar
  • Kompýuter

 • SURATLAR

  Elemental War 2 Mugt göçürip almak

  Ulgam talaplary

 • OS:

  Windows 7 SP1 +


 • Prosessor:

  3 GGs bilen dört ýadro


 • Ram:

  4 GB


 • Saklama:

  15 GB


 • Grafika:

  R7 200 / GTX 960, 2GB VRAM


 • Oýun nädip gurulmalyElemental War 2

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunElemental War 2 gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  1FICHIER.COM
  OWükiziz