EBOLA 3

LINKLERI OWüklemäge gidiň

EBOLA 3 Mugt göçürip almak Kompýuter oýny öňünden gurlan göni baglanyşykda ähli täzelenmeler we DLC-ler bilen iň soňky dmg köp oýunçy.

Bu ajaýyp oýun beýik klassikleriň ruhunda döredildi diri galmak elhençlikleri. Bu oýunda baş gahrymany hakyky gorkunç filmdäki ýaly duýýan ilkinji adam kamerasy bilen dolandyrarsyňyz. Bu meselä näçe çuňňur çemeleşseňiz syrly başdan geçirmeler, Dawidiň durmuşynda bolup geçen haýran galdyryjy wakalar we Brut köçesindäki klinika barada has köp zat öwrenseňiz. Dildüwşük çalt ösýär we sizi iň gowy däp-dessurlarda ýazylan mistiki we howply hekaýa birleşdirýär. Halas bolmak elhenç reanry. Oýunyň dowamynda köp garaňky we atmosfera baryp görersiňiz, dürli çözersiňiz bulgurlar, dürli duşmanlara garşy göreşiň we ýolda dürli kararlar beriň. Hemme zat saňa bagly bolar! Bu howply başdan geçirmäniň üç netijesi bolar. Çukurda ýasaldy: Ikilik ýyldyzy garaňkylyga düşýär

Oýun size adrenalin bilen deňeşdirip bolmajak köpeliş, gyzykly hekaýa we göz öňüne getirip bolmajak elhençlikler. Oýunçynyň töweregindäki dünýä üýtgär; howp her öwrümde gizlenýär. Gowy dizaýn edilen gurşaw we dogry saýlanan yşyklandyryş elhençlik, ýokary hilli ses sesleri döredýär - bularyň hemmesi başdan ahyryna çenli dartgynlylygyň iň ýokary derejesinde saklaýan özboluşly oýun dünýäsini döredýär. Duşmandan baky gutulmak üçin ony ýakmaly. Her duşmanyň özboluşly hereketi we hüjüm nagyşlary. Garşydaşyň her görnüşine aýratyn çemeleşme tapyň. Polda duelde söweşmeli boljak howply başlyk bar. Weaponsaragyň arsenalyna köp dürli ýarag görkezilýär. Ebola 3-iň oýny çyzykly däl. Hereketleriňize baglylykda töweregiňizdäki dünýä üýtgeýär we üýtgeýär.

 • 12 şäher.
 • Keselhananyň 3 gaty
 • 10 gat, “Krot-529” ylmy ýerasty bekedi.
 • Her gatyň özboluşly interýerleri bar.
 • Gaýtalama mümkinçiligi.
 • Reanr
  • Hereket
  • Başdan geçirmeler

 • Çykan senesi
  2022-nji ýylyň 2-nji sentýabry
 • Platformalar
  • Kompýuter

 • SURATLAR

  EBOLA 3 Mugt göçürip almak

  EBOLA 3 Mugt göçürip almak

  Ulgam talaplary

 • OS:

  Windows 7/8/10


 • Prosessor:

  Intel CORE i7


 • Ram:

  8 GB


 • Saklama:

  26 GB


 • Grafika:

  NVIDIA GeForce GTX 1060


 • Oýun nädip gurulmalyEBOLA 3

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunEBOLA 3 gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz