DYNASTY WARRIORS 9 Empires

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Durmuşyňyzy söweş meýdanyna ýazyň! Ulanyjylara bir müňe garşy hereketiň lezzetini we simulýasiýany basyp alýan ýurduň çylşyrymlylygyndan lezzet almaga mümkinçilik berýän “Imperiýalar” seriýasy üçin täze çykaryş! DYNASTY GARŞY 9 Imperiýa nokatlary Goşunlaryňyza erkin buýruk beriň! Tolgundyryjy gala gabawlary! Söweş öňki oýunlaryň “Söweşlerden” her galanyň töwereginde bolup geçýän “Gala gabawlaryna” öwrüldi. Hemişe üýtgeýän gurşawda, täze söweş stilinden lezzet almak üçin hilegär meýilnamalary we harby güýçleri ulanyň, iň uly sorag “Bu galany almagyň iň gowy usuly näme?” Adamlar 2022-nji ýylyň 15-nji fewralyna çenli NA-da ýokdugyny okamaly we düşünmeli. Şol negatiw synlar diňe okap bilmeýän ahlaklar. Diňe okap bilmeýändikleri üçin negatiw synlary goýýan adamlary halamok. Diňe erbet zat, oýun başynda Dynasty söweşijileriniň 8 imperiýa nyşany bar O: göçüriň we goýuň? kim bilýär. lol. ýöne 30 minutlap oýnamak gowy işleýär, hiç bir ramka düşmeýär we gyzykly, ýöne iňlis dilindäki wersiýa üçin 2022-nji ýylyň 15-nji fewralyna çenli garaşmaly bolýarys.

Ofiseriň häsiýeti we ynamy ýurdy güýçlendirip biljek Syýasat ulgamy. Syýasatda ofiserleriň saýlanmagy we özara gatnaşygy güýçüň esaslaryny kesgitlär. Oýunçylar hökümdarlar, generallar, dahylsyz ofiserler we başgalar ýaly oýnap, dürli durmuş ýörelgelerini başdan geçirip bilerler. Mundan başga-da, ofiserleriň beýleki ofiserler bilen gatnaşygy olaryň bir bölegi bolan ýurdy berkitmäge kömek eder. Ajaýyp ýaşa! Ösüp giden “Düzediş tertibi”. Oýun, halanýan seriýalary üýtgetmek tertibini öz içine alýar. Oýunçylar dürli böleklerden öz ýörite işgärlerini döredip bilerler. “DYNASTY GARRIORS 9” -da peýda bolan 94 Musou işgäri we 700-den gowrak umumy ofiser bilen, oýunçylar özleriniň “Dynasty Warriors” tejribesini has köp ýaýradyp bilerler.

“Empires” oýnunda esas almak gaty gyzykly, diňe girip, çyzgyny kesip bilersiňiz, emma üpjünçilik liniýasy bazanyňyza berkidilmedik bolsa, duşman ony ýene yzyna alyp biler, hatda söweşden öňki strategiýalary saýlamak karary Diňe görkezmek üçin däl, sebäbi AI üstünlik gazanmak üçin elinden gelenini eder (bu hem oňa eýermelisiňiz ýa-da söweş has uzaga çeker we geň bolar). Nyşananyň ädiminiň SW4 Empires ýaly gowydygyny belläp geçýärin, ýigrenýän DW8 Empires ýaly haýal duýulmaýar. Stratagem kartoçkalaryny ulanmak tolgundyryjy we gyzykly! Çagaňyz bolup, RoTK ýaly seriýadaky ýaly oýnap bilersiňiz diýip eşitdim, ýöne 8 sagatlyk oýnumda entek bu ädimlere ýetmedim. Men hatda Hytaýyň ýarysyny-da basyp almadym. Şeýle hem, şäherleriň mukdarynyň adamlaryň görkezişi ýaly kän duýulmajakdygyny, ýöne hakykatda wagtyňyzy alyp bilersiňiz we mukdary diňe gowy we proporsionaldyr. Dil, içindäki mazmun, hatda ýaponça-da aladalanýanlar üçin maňa ynanyň, bu barada henizem düşünip bilersiňiz, bu syýasy etapda, hatda söweş menýusynda-da size kömek edip biljek nyşanlaryň we alamatlaryň kömegi bilen, synagdan geçirmek we zatlar bilen basmak ýalňyş däl.

SURATLAR

DYNASTY WARRIORS 9 Empires Mugt göçürip almak

DYNASTY WARRIORS 9 Empires Mugt göçürip almak

DYNASTY WARRIORS 9 Empires Mugt göçürip almak

DYNASTY WARRIORS 9 Empires Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows® 8.1, Windows® 10, 64bit
 • Prosessor: Intel Core i5 4460 ýa-da ondan ýokary
 • Oryat: 6 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA GeForce GTX 760 (2GB) / AMD Radeon R7 370 (4GB) ýa-da ondan ýokary
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Tor: Giň zolakly internet birikmesi
 • Saklamak: 50 GB boş ýer
 • Oýun nädip gurulmalyDYNASTY WARRIORS 9 Empires

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunDYNASTY WARRIORS 9 Empires gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz