Dwarf Fortress (v50.03)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Şu wagta çenli döredilen dünýäniň iň çuň, iň çylşyrymly simulýasiýasyna taýynlaň. Diňe döredilen geometriýa däl - tutuş bir simulirlenen dünýä. Medeniýetleriň, şahsyýetleriň, jandarlaryň, medeniýetleriň we ş.m-leriň döremegi we ýykylmagy Çäksiz sagat oýun. Indi owadan piksel grafikasy bilen! Oýun sapaklary bilen esaslary öwreniň Ömürboýy “janly” taslama - 2003-nji ýyldan bäri döredilen / täzelenen, hiç hili soňy ýok Özboluşly dünýäňizi dörediň we mör-möjekleriň koloniýasyny dolandyryň, hatda olaryň heläk bolmagyna sebäp bolýarlar. Diňe siziň üçin täze tükeniksiz güýmenje! Rowaýata öwrülen Derwüş gala indi bugda! Gala guruň we açlyk, aagdarha we däli howplaryna garamazdan derwüşleriňiziň diri galmagyna kömek ediň. Bu çylşyrymly gurluşyk / dolandyryş / roguelike simulýasiýasynda, döredilen her bir dünýä, öz simulirlenen şahsyýetleri ýa-da suwlary bilen derwüşler bolsun, özboluşly kynçylyk döredýär. Medeniýetiňiziň ahyrky pese gaçmagyna näme sebäp bolýandygyny synlaň we indiki gezek öwreniň ... başga bir zat gutulgysyz ýalňyşýança öwreniň. Söweş modeli başarnyklary, beden böleklerini, maddy aýratynlyklary, maksatly hüjümleri, göreş, agyry, ýürek bulanma, dürli zäher täsirleri we başgalary öz içine alýar.

Nesiliň çuňlugyny ýetirmek kyn. Her dünýä üçin tötänleýin döredilen ýüzlerçe haýwanlar we haýwanlar, şeýle hem derwüşleriňiziň amal etmegi we ýerine ýetirmegi üçin goşgy, saz görnüşleri, gurallar we tanslar döredildi. Dinamiki howa modeli frontlary, bulutlary, tupanlary we tupanlary döretmek üçin ýel, çyglylyk we howa massalaryny yzarlaýar. Iki ýüzden gowrak gaýa we mineral görnüşleri, degişli geologiki şertlerde ýüze çykyp biler. Kapotyň aşagynda düýpli zat täze ýa-da üýtgedilen zat däl. Bu henizem köne Dwarf galasy, ýöne grafiki goldaw we saz bilen saz bilen. Birnäçe jaň we jygyllyk muny üýtgetmez. Mihał “Maýday” Madej we Jacobakob “Ironhand” Bowmanyň kafel toplum mod paketleri bilen eýýäm tanyş bolmagyňyz mümkin. Olaryň tagallalary bilelikde, hudo artistsnikler Kerolin Jong we Neoriceisgood tarapyndan täze piksel sungatyny öz içine alýan täze plitka döredýär. “Dwarf Fort Steam” neşirinde Dabu, Simon Swerwer we Águeda Macias tarapyndan Dwarwiş dilindäki sazlary öz içine alýan 15 track ses ýazgysy bolar!

Oýun edip başlamak hiç haçan aňsat däldi! Ilkinji galaňyzy gurmak we derwüşleriňizi begendirmek üçin size ýol görkezjek gollanmalar goşmak bilen täze oýunçy tejribesini ösdürdik. Derýalaryna emele gelen dagda baýlyk gözlänlerinde buýruk beriň. Derwüşleriňize yzygiderli azyk we piwo gerek bolar, emma duşmançylykly siwilizasiýalardan, çölden ýa-da ölenlerden halas bolmak üçin size ýol görkezmegiňiz zerur. Dürli materiallardan ýasalan hazynalar we mebeller Barony guruň we barha talap edilýän asyllylara goldaw beriň Derwüşleriňiziň bagtly bolmagy üçin pikirlerini okaň, ekerançylyk üçin suwy sowmak üçin suw derwezelerini guruň we / ýa-da magma näsazlyklarynyň öňüni alyň Gurluşyk guruň we derwüşleriňiziň medeniýetini açmagyna we gurmagyna tomaşa ediň çadyrlar, kitaphanalar, ybadathanalar, bal, mum, küýzegärçilik, haýwanlary taýýarlamak, kitap baglamak we ş.m.

SURATLAR

Dwarf Fortress (v50.03) Mugt göçürip almak

Dwarf Fortress (v50.03) Mugt göçürip almak

Dwarf Fortress (v50.03) Mugt göçürip almak

Dwarf Fortress (v50.03) Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: XP SP3 ýa-da has soňraky
 • Prosessor: Iki ýadroly CPU - 2.4GHz +
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: 1 Gb VRAM: Intel HD 3000 GPU / AMD HD 5450 / Nvidia 9400 GT
 • Saklama: 500 MB boş ýer
 • Oýun nädip gurulmalyDwarf Fortress (v50.03)

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunDwarf Fortress (v50.03) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz