Dungeons of Legend Cast Within-DARKSiDERS

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Onealňyz gezelenç edip oýnaýarsyňyz. Tutuldy, talandy we çukura taşlandy, sen öldiň. Belowöne aşakda akyl-paýhasyňyzyň we batyrlygyňyzyň çägini barlamak üçin ýasalan zindan bar. Duýduryşlar yza gaýdyp gelmegiňizi aýdýar, ýöne indi bu ýol ýapyk. Mundan başga-da, hiç haçan kynçylykdan ýüz öwürmeli däldiň!

Rowaýatlaryň zyndany: Içindäki Cast, zyndanda süýrenýän başdan geçirmeler. Bu zyndanyň her derejesi, iň çuňňur we doly tejribe bermek üçin elde ýasalan. Gözläň, gözläň, maslahatlary ýygnaň, tapmalary çözüň, haýwanlara garşy göreşiň we köp sanly talaňçylyk we kämilleşdiriş tapyň!

Oýun aýratynlyklary:

 • Gözleg: Her bir dereje beýlekilerden has howply syrlardan we dürli ýollardan doly. Jikme-jikliklere uly üns we uly üns berýär.
 • Bulaşyklar, Jedeller we syrlar: Akyldarlaryňyz we logikaňyz täsin (we belki käwagt birneme öwrümli) bulgurlar we tapmalar bilen synag ediler.
 • Haýwanlar: Aşakda onlarça jandar we garşydaş ýygnandy, olara geň bir zat gözegçilik edýär.
 • Talaňçylyk: Dogry enjamlar we zatlar dürli synplar üçin ähli tapawudy döredýär.
 • Gözel şatlykly owadan köpburçly grafika.

Oýunyň ady: Rowaýatlaryň zyndany: Içine guýuň
Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/1006160/
Reanrlar: Hereket, başdan geçirmeler, Indie, RPG
Işläp düzüjiler: Dungeon kerpiç studiýalary
Neşirçi: Dungeon kerpiç studiýalary
Çykan senesi: 22 Fewral, 2019

DARKSiDERS-iň içindäki rowaýat zindanlary

SIZE: 238 MB (gysylan)


SURATLAR

Dungeons of Legend Cast Within-DARKSiDERS Mugt göçürip almak

Dungeons of Legend Cast Within-DARKSiDERS Mugt göçürip almak

Dungeons of Legend Cast Within-DARKSiDERS Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • OS: Windows 7 SP1 +
 • Prosessor: SSE2 görkezme toplumy goldawy
 • Oryat: 4 MB RAM
 • Grafika: DX10 (şader modeli 4.0) mümkinçilikleri bolan grafika kartasy
 • Saklama: 2 GB boş ýer

Maslahat berilýär:

 • OS: Windows 10
 • Prosessor: Prosessor Intel (R) ýadrosy (TM) i5-3570K CPU @ 3.40GHz, 3801 MHz, 4 ýadro (lar), 4 logiki prosessor (lar) ýa-da has ýokary
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ýa-da Radeon ekwiwalenti
 • Saklama: 4 GB elýeterli ýer

Oýun nädip gurulmalyDungeons of Legend Cast Within-DARKSiDERS

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunDungeons of Legend Cast Within-DARKSiDERS gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz