Dorfromantik v1.0.8-DINOByTES

LINKLERI OWüklemäge gidiň

“Dorfromantik” dynç alýan gurluşyk strategiýasy we başagaý oýun, bu ýerde hemişe ösýän, ajaýyp oba landşaftlaryny döretmek üçin plitkalar ýerleşdirýärsiňiz. Dorfromantik bilen islendik wagt asuda, asuda dünýäde çümüp, gündelik durmuşdan dynç alyp bilersiňiz. Şol bir wagtyň özünde, Dorfromantik gözleýänler üçin kynçylyk hödürleýär: scokary derejäni ýeňmek üçin plitkalaryňyzy seresaplylyk bilen meýilleşdirmeli we strategiki taýdan ýerleşdirmeli.

Dorfromantikde prosessual döredilen plitkalardan başlaýarsyňyz. Birin-birin, stakanyň ýokarky kafelini çyzyp, elýeterli bir ýere goýup, iň amatlysy üçin aýlanarsyňyz. Şeýlelik bilen tokaýlar, obalar ýa-da suw desgalary ýaly toparlaryň we peýzaapeslaryň kombinasiýalary emele gelýär we kafeliň näderejede laýykdygyna baglylykda ballar bilen sylaglanarsyňyz.

Käbir plitkalarda size gözleg berýän ýörite zatlara-da duşarsyňyz: Mysal üçin, ýel degirmeni 6 däne meýdany bilen serhetleşmek isleýär, lokomotiw 10 ýoda birikdirilmegini isleýär ýa-da sugun azyndan 50 agaçly tokaýda ýaşamak isleýär. Peýzacapeyňyzy giňeltmek üçin has köp plitka almak üçin bu gözlegleri ýerine ýetiriň. Kafel stakasy ulanylanda oýun gutarýar.

Peýza .y giňeldeniňizde, täze, reňkli biomlara geçip, uzak möhletli wezipeleri berýän öňünden ýerleşdirilen oýun obýektlerini tapyp bilersiňiz. Bu meseleleriň üsti bilen täze plitkalary, täze biomlary we täze gözlegleri açyp bilersiňiz.

Dorfromantikiň hödürleýän zady

 • Tükeniksiz we owadan peýza .lary gurmak
 • Strategiýanyň we enigma mehanikasynyň täsin garyndysy
 • Dynç alyş we köşeşdiriji oýun
 • Idyllik obasynyň görnüşleri
 • Highokary derejäni ýeňmek üçin strategiki ýerleşdiriş
 • Repokary gaýtalama bahasy - her sessiýa başga
 • Köp açylmaýan plitkalar we biomlar
 • El bilen boýalan tagta duýgusy bilen özboluşly sungat usuly

Dorfromantik näme edýär däl teklip

 • 4X strategiýasy
 • Söwda
 • Resurslary dolandyrmak
 • Zorluk we zorluk
 • Köp oýunçy

Dorfromantik islendik oýun stili üçin mümkinçilikleri hödürleýär! Çalt re inimde durmuşdan gysga dynç alyň ýa-da oýny gaty re inimde özleşdirmäge synanyşyň. Omörite tertip size öz düzgünleriňizi döretmäge we beýlekiler bilen paýlaşmaga mümkinçilik berýär, aýlyk re modeim her aý täze kynçylyk bilen garaşýar. Diňe dynç almak we öz peýzacapeyňyzy çäksiz gurmak isleseňiz, döredijilik tertibini synap görüň!

Dorfromantik Berlinden dört oýun dizaýn okuwçysy tarapyndan işlenip düzüldi. Bilelikde bilelikde Toukana Interactive-y esaslandyrdyk we geljekde has köp ownuk, özboluşly we ýokary hilli hindi oýunlaryny ösdürmek isleýäris.

Her dürli konstruktiw pikirlerden hoşal, şonuň üçin bize ýüz tutup bilersiňiz! Habarlara çalt jogap bermek we ýüze çykyp biljek islendik meseläni düzetmek üçin elimizden gelenini ederis. 🙂


 • Oýunyň ady: Dorfromantik
 • Dükanyň sahypasy: https://www.gog.com/en/game/dorfromantik
 • Metakrit: https://www.metacritic.com/search/game/dorfromantik/result/
 • Reanr: Strategiýa, öwrüm esasly, enigma
 • Öndüriji: Toukana Interaktiw
 • Neşirçi: Toukana Interaktiw
 • Ulanyjy reýtingi: 111 ulanyjy synyna esaslanýan 5-den 4,5
 • Çykan senesi:2021-nji ýylyň 25-nji marty

Dorfromantik v1.0.8-DINOByTES

SIZE: 1.37 GB


SURATLAR

Dorfromantik v1.0.8-DINOByTES Mugt göçürip almak

Dorfromantik v1.0.8-DINOByTES Mugt göçürip almak

Dorfromantik v1.0.8-DINOByTES Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

MINIMUM:

 • Ulgam: Windows 7
 • Prosessor: 2 GGs iki ýadroly prosessor (Intel ýa-da AMD)
 • Oryat: 3 GB RAM
 • Grafika: Nvidia GT550M | AMD Radeon R7 / HD 5650 | Intel HD 520 ekwiwalenti
 • Saklanylýan ýer: 650 MB boş ýer
 • Ses: öz sesleriňizi döretmek üçin hyýalyňyzy ulanyň 🙂

 • DILLER:

 • Arapça → tekst
 • Portugaliýa (Braziliýa) → teksti
 • Hytaýyň ýönekeýleşdirilen → teksti
 • Nemes → teksti
 • Iňlis → tekst
 • Ispan → teksti
 • Latyn Amerikasynyň Ispan → teksti
 • Fransuz → teksti
 • Wenger → teksti
 • Italýan → teksti
 • Japaneseaponça
 • Gollandiýa → teksti
 • Norweg → teksti
 • Polýak → teksti
 • Portugaliýa → teksti
 • Rusça → tekst
 • Şwesiýanyň → teksti
 • Türkçe → tekst
 • Ukrain → teksti
 • Hytaýyň adaty → teksti

 • Oýun nädip gurulmalyDorfromantik v1.0.8-DINOByTES

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunDorfromantik v1.0.8-DINOByTES gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  FILECRYPT.CC
  OWükiziz