Doraemon Story of Seasons-PLAZA

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Doraemon, täze, ekerançylyk bilen meşgullanýan möwsümler hekaýasy bilen tanyşýar!

Japanaponiýanyň halaýan “Doraemon” franşizasy, 20 ýyldan gowrak dowam eden söýgüli ekerançylyk simulýasiýa seriýasy “Möwsümiň hekaýasy” atly bugda gelýär.

Sazlamasy Natura, bu topragyň merkezinde bolsa täsin Uly agaç ýerleşýär. Doraemon we dostlar hersi şäheriň töwereginde kömek etmek üçin rol alarlar!

Bu tejribäniň mowzugy, şäher ilaty bilen gatnaşyk döretmek we şeýle etmek bilen, her bir keşpleriň we hekaýadaky rolunyň üsti bilen ýürege ýakymly täsirlerden lezzet almak.

Farmöne ferma gurmak we beýleki möwsümlerdäki oýunlardaky ýaly atlary we mallary ösdürip ýetişdirmek ýeke-täk zat däl. Natura şäherini gözden geçiriň, başdan geçirmeleri dowam etdiriň, kemçilikleri tutuň we başga-da köp zatlar! Doraemon seriýasynyň muşdaklary, Doraemon enjamlarynyň täze, gündelik durmuşyňyzda size kömek etmek üçin ulanylyp bilinjekdigini bilmekden hoşal bolarlar!

Nobaýyň bu täsin, söýgüli toprakda ekerançylyk durmuşyny ýaşamagyna kömek edip, Doraemonyň we Möwsümleriň hekaýasynyň nostalgiýasyndan lezzet alyň!


 • Oýunyň ady: Möwsümleriň DORAEMON HEKAYASY
 • Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/965230/
 • Metakrit: https://www.metacritic.com/search/game/doraemon–story-of-seasons/result/
 • Reanrlar: Tötänleýin, Simulýasiýa
 • Işläp düzüjiler: Marvelous Inc.
 • Neşirçi: BANDAI NAMCO güýmenje
 • Çykan senesi: 2019-njy ýylyň 10-njy oktýabry

Möwsümleriň Doraemon hekaýasy-PLAZA

SIZE: 750 MB


SURATLAR

Doraemon Story of Seasons-PLAZA Mugt göçürip almak

Doraemon Story of Seasons-PLAZA Mugt göçürip almak

Doraemon Story of Seasons-PLAZA Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 7 SP1 64-bit ýa-da Windows 10 64-bit
 • Prosessor: Intel Core2 Duo E8400 ýa-da AMD Phenom II X2 550
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: GeForce 9800 GTX + ýa-da Radeon HD 3870
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklama: 750 MB boş ýer
 • Ses kartasy: DirectX gabat gelýän ses kartasy ýa-da bort çipsi

Maslahat berilýär:

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär

Oýun nädip gurulmalyDoraemon Story of Seasons-PLAZA

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunDoraemon Story of Seasons-PLAZA gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz