Door Kickers Action Squad v1.2.8

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Gapy kikerleri: Hereket topary, SWAT toparynyň roluna girýän we sizi Nowhere City ABŞ-daky erbet adamlar bilen iş salyşmaga iberýän däli köne mekdep gapdalyndaky skroller hereketidir. Diş enjamyňyzy saýlaň, soňra gapylary aşak basyň we herekete serediň. Balaklaryňyzyň oturgyjyna uýgunlaşyň we reaksiýa beriň, zerur bolsa - aladasyz täzeden başlaň we täzeden pikirleniň. Ussat ýaraglary gaýtadan işlediň we täzeden ýükläň, uzaklygy ulanyň we öz peýdalaryňyza ýapyň we saglyk bukjalary ýa-da dişli doldurgyçlar gerek bolanda ýa-da şol ýoldaşyňyz tygşytlamaga mynasyp bolsa, özüňiz karar bermek üçin strategiki ukyplary ulanyň. Ora-da gazanan ballaryňyzy tygşytlaň we Ultimate-i şol kyn jemleýji otagda wals üçin çykaryň.

30yl 3025-nji ýyl we galaktika, BattleMechs atly ullakan, mehanizirlenen söweş ulaglary bilen asylly öýler bilen söweşýän hemişelik söweş sikliniň duzagyna düşdi. Özüňizi synagdan geçirýän “Mechs” we “MechWarriors” atly hakyna tutma eşigiňize buýruk beriň, rehimsiz ýyldyzlar arasyndaky raýat urşuna gireniňizde, uzakda durmak üçin göreşýärsiňiz. Starsyldyzlar bilen işleýän binýadyňyzy täzeläň, feodallar bilen hakyna tutma şertnamalary baglaşyň, “BattleMechs” -iň durnuklylygyny abatlaň we saklaň, söweş meýdanynda duşmanlaryňyzy ýeňmek üçin weýrançylykly söweş taktikalaryny ýerine ýetiriň.

30-dan gowrak BattleMechs-i dürli kombinasiýalarda ýerleşdiriň. Garşydaşlaryňyzy ýeňip geçmek we ýeňmek üçin ýer, ýerleşiş, ýarag saýlamak we aýratyn ukyplary ulanyň. TERJIME EDIP BOLANOK Damlaňyzy gowulaşdyryň we sazlaň. Bir hakyna tutma hökmünde, dürli asylly jaýlar we ýerli toparlar bilen abraýyňyzy dolandyryp, giňişlige syýahat ediň.

SURATLAR

Door Kickers Action Squad v1.2.8 Mugt göçürip almak

Door Kickers Action Squad v1.2.8 Mugt göçürip almak

Door Kickers Action Squad v1.2.8 Mugt göçürip almak

Door Kickers Action Squad v1.2.8 Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows Vista
 • Prosessor: 1 GGs
 • Oryat: 512 MB RAM
 • Grafika: 3D tizleşdirilen 128MB grafika kartasy
 • DirectX: 9.0c wersiýasy
 • Saklamak: 100 MB boş ýer
 • Ses kartasy: Hawa
 • Oýun nädip gurulmalyDoor Kickers Action Squad v1.2.8

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunDoor Kickers Action Squad v1.2.8 gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz