DoDonPachi Resurrection

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: CAVE Interaktiw CO., LTD

Neşirçi: Degika

Çykan senesi: 2016-njy ýylyň 13-nji oktýabry

Reanr: Hereket, Anime, Atyjy

Rowaýata öwrülen ok-dowzah atyş seriýasy DoDonPachi Direliş görnüşinde “Bagtly ölümiň” dowamy görnüşinde bugy urýar, başlangyç ýadro janköýerine we ajaýyp aýdym-saz balyna çenli başlaýanlary kanagatlandyrmak üçin ýeterlik rejeler bilen üpjün edilýär. açmak üçin.

Geçmiş üýtgedilýär. “Next EXY” diýlip atlandyrylýan bir android, müň ýyl mundan ozal syýahat edipdir. Siziň wezipäňiz NEXY we bir wagtlar adamzady goraýan Elemental gurjaklaryň keşbinde gurlan beýleki Elemental gyzlary duruzmak. NEXY-nyň niýeti näme? Düşünmeli däl zadyňyza hüjüm etmelimi? Sargytlar buýruk, polkownik Godwin Longhener hem ünsden düşürilmeli däldir.

Aýratynlyklary:

Asyl, arassalanan oýun.

Bu gowak Matsuri ýörite wersiýasynda başga bir bal ulgamy we dolandyryş.

Bu ýokary düzülip bilinýän re inimde ýekeje basgançak oýnaň.

DDP Blissful Death-dan karz alan mehanika we gämi bilen täze düzülen tertip.

Esasy aýratynlyklar:

 • Üç gämi bilen üç stili saýlaň
 • Oklary ýatyryň we Hyper Counter ulgamy bilen balyňyzy artdyryň
 • “Counter Laser” ulgamy bilen tolkunlary we çaknyşyk lazerlerini öwüriň
 • 8 dürli re withim bilen doly DDPR tejribesini öwreniň
 • 1. Adaty 1.5
 • 2. Adaty 1.51
 • 3. B tertipläň
 • 4. A tertipleşdiriň
 • 5. Täzelikler
 • 6. Gara bellik
 • 7. Gara bellik täze
 • 8. Gara belligi tertiplemek
 • Iki oýunçy ýerli kooperatiw oýny bilen weýrançylykly ätiýaçlyk getiriň
 • CAVE meşhur bolan çylşyrymly gol ulgamlaryny özleşdiriň
 • Bug söwda kartlary, bulut tygşytlaýar we lider tagtasy goldawy

SURATLAR

DoDonPachi Resurrection Mugt göçürip almak

DoDonPachi Resurrection Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

 • OS: Windows 7/8 / 8.1 / 10
 • Prosessor: Intel Core i3 2GHz ýa-da has gowusy
 • Oryat: 2 GB RAM
 • Grafika: Intel HD Graphics 5000, Geforce 9500GT, Radeon HD 3650 ýa-da ondan ýokary
 • DirectX: 9.0c wersiýasy
 • Saklanylýan ýer: 2500 MB boş ýer
 • Ses kartasy: DirectSound gabat gelýär


Oýun nädip gurulmalyDoDonPachi Resurrection

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunDoDonPachi Resurrection gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

COPIAPOP.COM
OWükiziz

COPIAPOP.COM
OWükiziz

UPFILE.MOBI
OWükiziz

UPFILE.MOBI
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

DOCS.GOOGLE.COM
OWükiziz

DOCS.GOOGLE.COM
OWükiziz