Disco Elysium v11.02.2021-GOG

LINKLERI OWüklemäge gidiň


Disko Elysium açyk dünýä roluny oýnaýan oýun. Siziň ygtyýaryňyzda özboluşly başarnyk ulgamy we ýoluňyzy kesmek üçin tutuş şäher bloky bolan detektiv. Foratdan çykmajak gahrymanlary sorag ediň, adam öldüriň ýa-da para alyň. Gahryman ýa-da adamyň düýbünden betbagtlygy bol.


Deňi-taýy bolmadyk saýlaw azatlygy. Gorkuzmak, süýji gürlemek, zorluga ýüz tutmak, goşgy ýazmak, karaoke aýdym aýtmak, haýwan ýaly tans etmek ýa-da durmuşyň manysyny çözmek. Disko Elysium, wideo oýunlarynda synanyşyk edilen iş stolunyň rolunyň iň wepaly görnüşidir.

Rol oýnamak üçin sansyz gurallar.24 dürli başarnykdan garyşdyryň we deňeşdiriň. 80 eşik elementi bilen şahsy stili ösdüriň. Gunaragdan el çyralaryna çenli 14 gural ulanyň ýa-da 6 dürli psihoaktiw maddadan kokteýl guýuň. Derňewçiniň Pikirler kabineti bilen pikirlenmek üçin 60 sany ýabany pikir bilen häsiýetiňizi hasam ösdüriň.

Foratdan çykmajak gahrymanlar bilen rewolýusiýa gepleşik ulgamy. Dünýä goşmaçalar däl-de, hakyky adamlar bilen ýaşaýar. Olary biri-birine garşy oýnaň, kömek etmäge synanyşyň ýa-da umytsyz aşyk boluň. Bölekleýin sesli gahrymanlar bilen Disko Elysiumyň rewolýusiýa gepleşik ulgamy, her zady diýen ýaly etmäge mümkinçilik berýär.

Özboluşly ýoluňyzy şäheriň üstünden geçiriň. Öň görenleriňizden tapawutlylykda açyk dünýäde gözläň, dolandyryň, ýygnaň ýa-da millioner boluň. Revahol şäheri, bir gezekde bir kiçijik bölek almak üçin siziňki. Köçelerden plýaacheslara we başga ýerlere.

Gaty gaýnadylan, gaty ýadro. Ölüm, jyns, salgyt we diskoteka - hiç zat stoldan çykmaýar. Revachol hakyky kynçylyklar bilen hakyky ýerdir. Köpçülikleýin adam öldürmek derňewini çözüň, ýa-da köp gapma-garşylyklar bilen dynç alyň. Derňewçi karar berýär, raýatlar boýun egýärler.


 • Oýunyň ady: Disko Elsium
 • Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/632470/
 • Metakrit: https://www.metacritic.com/search/game/disco-elysium/result/
 • Reanr: RPG
 • Öndüriji: ZA / UM
 • Neşirçi: ZA / UM
 • Çykan senesi: 2019-njy ýylyň 15-nji oktýabry

Disko Elsium v11.02.2021-GOG

SIZE: 11,8 GB

Oýun wersiýasy: 8487d973 (2021-02-11)

5 GB LINKLAR

Linkshli baglanyşyklar çalşylýar.


SURATLAR

Disco Elysium v11.02.2021-GOG Mugt göçürip almak

Disco Elysium v11.02.2021-GOG Mugt göçürip almak

Disco Elysium v11.02.2021-GOG Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 7
 • Prosessor: Intel Core 2 Duo
 • Oryat: 2 GB RAM
 • Grafika: DirectX 11 gabat gelýän wideo karta (min 512MB ýady bilen birleşdirilen ýa-da bagyşlanan)
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklama: 20 GB boş ýer

Maslahat berilýär:

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 7/8/10
 • Prosessor: Intel Core i7 ýa-da AMD 1800 ekwiwalenti
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA Geforce 1060 ýa-da şoňa deň
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklama: 20 GB boş ýer

Oýun nädip gurulmalyDisco Elysium v11.02.2021-GOG

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunDisco Elysium v11.02.2021-GOG gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz