Disco Elysium The Final Cut (3c54ad81)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Disko Elsium Iň soňky kesiş mugt göçürip almak a düýbüni tutmak rol oýnamak. Öz ygtyýaryňyzda özboluşly ussatlyk ulgamy we ýoluňyzy kesmek üçin tutuş şäher. Foratdan çykmajak gahrymanlary sorag ediň, adam öldüriň ýa-da para alyň. Gahryman ýa-da adamyň düýbünden betbagtlygy bol.

Şäheriň owadan adamlarynyň hemmesi iňlis dilinde doly ses bilen janlanýar. Birek-birege garşy gahryman oýnaň, olara kömek etmäge synanyşyň ýa-da her söz size degişli aksent we duýgy bilen aýdylýandygy sebäpli umytsyz aşyk boluň. Syýasy kompasyňyz sizi täze ýollara alyp barýarka, dünýägaraýşyňyzyň hakykatyna ýüz tutuň. Has köp raýat tapyň, goşmaça bir sebit we ýadygärlikler arzuwlaryňyzy kowalap dünýäde has uly yz galdyrsaňyz. Olar milliardlarça

Gorkuzmak, süýji gürlemek, zorluga ýüz tutmak, goşgy ýazmak, karaoke aýdym aýtmak, haýwan ýaly tans etmek ýa-da durmuşyň manysyny çözmek. Disko Elysium - Final Cut, wideo oýunlarynda synanyşyk edilen iş stolunyň rolunyň iň wepaly görnüşidir. 24 dürli başarnykdan garyşdyryň we deňeşdiriň. 80-den gowrak eşik önümleri bilen şahsy stili ösdüriň. Gunaragdan başlap, çyralara çenli 14 sany gural ulanyň ýa-da özüňize kokteýl guýuň 6 dürli psihaktiw madda. Derňewçiniň Pikirler kabineti bilen pikirlenmek üçin 60 sany ýabany pikir bilen häsiýetiňizi hasam ösdüriň.

Dünýä goşmaçalar däl-de, hakyky adamlar bilen ýaşaýar. Gözleg soraglaryny beriň, içgin synlaň ýa-da göçürme ýa-da düýbünden başga bir zat oýnanyňyzda iň islegleriňizi beýan ediň. Disko Elysiumyň rewolýusiýa gepleşik ulgamy size hemme zady diýen ýaly etmäge mümkinçilik berýär. Öň gören zatlaryňyzdan tapawutlylykda açyk dünýäde gözläň, manipulirläň, ýygnaň ýa-da millioner boluň. Prawaçol şäheri, bir gezekde bir kiçijik bölek almak üçin siziňki. Köçelerden plýaacheslara we başga ýerlere. Ölüm, jyns, salgyt we diskoteka hiç zat stoluň daşynda däl. Revachol hakyky kynçylyklar bilen hakyky ýerdir. Öldürmek boýunça köpçülikleýin derňewi çözüň, ýa-da dynç alyň gapdal gap-gaçlar. Derňewçi karar berýär, raýatlar boýun egýärler.

 • Reanr
  • Hereket
  • Atyş

 • Çykan senesi
  2022-nji ýylyň 15-nji oktýabry
 • Öndüriji
  • ZA / UM

 • Neşirçi
  • ZA / UM

 • Platformalar
  • Kompýuter

 • SURATLAR

  Disco Elysium The Final Cut (3c54ad81) Mugt göçürip almak

  Disco Elysium The Final Cut (3c54ad81) Mugt göçürip almak

  Disco Elysium The Final Cut (3c54ad81) Mugt göçürip almak

  Disco Elysium The Final Cut (3c54ad81) Mugt göçürip almak

  Disco Elysium The Final Cut (3c54ad81) Mugt göçürip almak

  Disco Elysium The Final Cut (3c54ad81) Mugt göçürip almak

  Disco Elysium The Final Cut (3c54ad81) Mugt göçürip almak

  Ulgam talaplary

 • OS:

  Windows 7/8/10


 • Prosessor:

  Intel Core i5


 • Ram:

  4-8 GB


 • Saklama:

  18 GB


 • Grafika kartasy:

  NVIDIA GeForce 1060


 • Oýun nädip gurulmalyDisco Elysium The Final Cut (3c54ad81)

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunDisco Elysium The Final Cut (3c54ad81) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz