Disciples Liberation-CODEX

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Şägirtler: azatlyk kämillik ýaşyna ýeten, garaňky fantaziýa strategiýasy RPG esasly söweş bilen. Nevendaar topragyny azat ediň we her kararyň netijesi bolan we her bir ýalňyş hereketiň ölüme sebäp bolup biljek bu jikme-jik dünýäde gizlenýän tükeniksiz hekaýalary açyň.

Dünýäniň dürli toparlary bilen deňeşdiriň: baý ekstremizmiň täsiri astyndaky adam imperiýasyndan başlap, däli şa aýalynyň ýolbaşçylygyndaky garaňky güýçlere çenli. Gymmat bahaly çeşmeleri ýygnamak, syýasy pozisiýany öwrenmek we çylşyrymly söweşlerde wagşy haýwanlary almak üçin topar ýygnaň.

Saýlamak hemme zat Şägirtler: azatlyk hekaýaňyzy nädip ýazmagyňyz size bagly.

Aýratynlyklar sanawy

 • 80+ sagatlyk ýeke oýunçy kampaniýasy: 270-den gowrak gözleg we maksat, we gulpy açmak üçin bäş sany üýtgeşik ahyrky üç hereketiň üstünde köp sanly gara fantaziýa eposyny başdan geçiriň
 • Uruş sebäpli heläk bolan dünýäni öwreniň: weýrançylykda köp sanly dünýäni gezip görüň we tükeniksiz syrlaryny, gizlin hazynalaryny we ganly geçmişini açmak üçin işläň
 • Öz hekaýaňy ýaz: dört sany ökde hünärli synpdan birini saýlaň we dünýädäki ornuňyzy kesgitläň, toparlaryň köpüsinden başgalary işe alyň
 • Baza gurmak: gymmatly çeşmeler gözläň we meýilnama we mukaddes ýer gurmak üçin syýasy düşünjäňizi ulanyň
 • Durmuşyňyz üçin göreşiň: 50+ bölüm işe alyň we oýun stiliňize laýyk goşun goşuň; çylşyrymly öwrümli söweşde polat we jady ýazyň.
 • Öldüriji başlyklara garşy çykyň: öz güýjüňizi synap görüň we hersi özboluşly strategiýa talap edýän elhenç haýwanlara we haýwanlara garşy oturyň
 • Saýlamak hemme zat: kararlaryň ykbalyňy ugrukdyrsyn we haýsy lider boljakdygyňa gönüden-göni täsir etsin
 • Dostlaryňyz bilen söweşiň: 2 oýunçy onlaýn çaknyşyklarda iň esasy kynçylygy we agalyk üçin göreşiň

 • Oýunyň ady: Şägirtler: azatlyk
 • Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/1287840/
 • Metakrit: https://www.metacritic.com/search/game/disciples-liberation/result/
 • Reanr: RPG, Strategiýa
 • Öndüriji: “Frima” studiýasy
 • Neşirçi: Kalypso Media
 • Ulanyjy reýtingi:🡹2,043 🡻676 Esasan oňyn
 • Çykan senesi: 2021-nji ýylyň 21-nji oktýabry

Şägirtler azatlyk-KODEX

SIZE: 6.60 GB

5 GB LINKLAR

Linkshli baglanyşyklar çalşylýar.


SURATLAR

Disciples Liberation-CODEX Mugt göçürip almak

Disciples Liberation-CODEX Mugt göçürip almak

Disciples Liberation-CODEX Mugt göçürip almak

Disciples Liberation-CODEX Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 10 64-bit
 • Prosessor: Intel Core i5-6402P ýa-da AMD Ryzen 1300X
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA GeForce GTX 960 4 GB ýa-da AMD Radeon R9 380 4 GB
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklama: 8 GB boş ýer
 • Ses kartasy: Toplumlaýyn ýa-da bagyşlanan DirectX 11 gabat gelýän ses kartasy
 • Goşmaça bellikler ↓: (1080p / 30 FPS / Pes grafiki sazlamalar)

Maslahat berilýär:

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 10 64-bit
 • Prosessor: Intel Core i5-7600K ýa-da AMD Ryzen 1700
 • Oryat: 16 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 6 GB ýa-da AMD Radeon RX 590 6 GB
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklama: 8 GB boş ýer
 • Ses kartasy: Toplumlaýyn ýa-da bagyşlanan DirectX 11 gabat gelýän ses kartasy
 • Goşmaça bellikler ↓: (1080p / 60 FPS / grafiki grafiki sazlamalar)

Diller:Iňlis*Fransuz*Nemes*Plönekeýleşdirilen Hytaý, Ispan - Ispaniýa
*doly ses goldawy bolan diller


Oýun nädip gurulmalyDisciples Liberation-CODEX

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunDisciples Liberation-CODEX gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz