DiRT Rally 2.0-CODEX

LINKLERI OWüklemäge gidiň

“DiRT Rally 2.0”, iň kiçi ýalňyşlygyň basgançagyňyzy tamamlap biljekdigini bilip, dünýäniň iň güýçli awtoulag ulaglarynda dünýäniň dürli künjeklerinden ajaýyp ýöriş ýerlerini saýlamaga synanyşýar.

Iň täsirli we hakykatdanam gönükdirilen daşarky tejribe bilen öz instinktleriňize bil baglamaly bolarsyňyz, täze hakyky işleýiş modeli, teker saýlamak we ýerüsti zaýalanmak. Täze Zelandiýada, Argentinada, Ispaniýada, Polşada, Awstraliýada we ABŞ-da hakyky durmuşdan daş-töweregi gurşap alýan awtoulagyňyzy güýçlendiriň, diňe ýoldaşyňyz we size ýol görkezjek instinktleriňiz bilen.

Ygtyýarly Supercars we goldaw seriýalary bilen tamamlanan FIA World Rallycross çempionatynyň sekiz resmi aýlawynda ýaryş.
Racearyş strategiýalarynda öz toparyňyzy we awtoulaglaryňyzy ösdüriň we bir oýunçy Karyera kampaniýasynda we bäsdeşlik ukyply onlaýn gurşawda dürli wakalary we çempionatlary saýlap alyň.

• HER GURULAN IOS IOW GOWY GÖWRELILIK -OL awtoulaglarynyň 50-den gowragy - taryhy we häzirki zaman ýöriş awtoulaglarynyň, VW Polo GTI R5, Mitsubishi Lancer Evolution X & Citroen C3 R5 Şeýle hem, “Chevrolet Camaro GT4.R.” -iň kyn güýjüni alyň.

• 6 HAKYKY DURMUŞ RALLY OCERLERI New Täze Zelandiýanyň, Argentinanyň, Ispaniýanyň, Polşanyň, Awstraliýanyň we ABŞ-nyň ajaýyp şertlerinde tigir alyň.

• ACaryşyňyzy duýuň - Gowulaşan işleýiş, ýüzler, düşnüksizlik we daşky gurşaw şu wagta çenli iň ygtybarly we gönükdirilen daşarky tejribe berýär.

• “FIA DÜNLD R RALLYKROSS ÇEMPIONASYNY OF RESMI OAMEUNY” - Barselona, ​​Montalegre, Mettet, Lohéak Bretagne, Trois-Rivieres, Hell, Holjes we Silverstone-da dürli seriýalardaky ýaryş.

• KÖP KÖMEKINI ÖSÜŞ - Topar dörediň, işgärleriňizi hakyna tutuň we ulaglaryňyzyň garaageyny isleýşiňiz ýaly giňeldiň.

• TUNING - Ulagyňyzy sürüjilik stiliňize we daşky gurşaw aýratynlyklaryna laýyklaşdyryň. Her awtoulagyň gurnalan görnüşini sazlamak arkaly könelmegi we ýyrtylmagyny ýeňilleşdiriň we ulaglaryňyzyň öňde boljak kynçylyklara taýyn bolmagyny üpjün etmek üçin bölekleriňizi täzeläň.

• Bäsdeşlik alyň - Gündelik, hepdelik we aýlyk kynçylyklarda bütin DiRT jemgyýetini ýaryşyň, dünýädäki lider tagtalary we çäreleri bilen ýaryşyň.

Ady: DiRT Rally 2.0
Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/690790
Işläp düzüjiler: Kodemasterler
Neşirçi: Kodemasterler
Reanrlar: Racingaryş, simulýasiýa, sport
Çykan senesi: 2019-njy ýylyň 25-nji fewraly

DiRT Rally 2.0-KODEX

SIZE: 44.2 GB

5 GB LINKLAR

Linkshli baglanyşyklar çalşylýar.


SURATLAR

DiRT Rally 2.0-CODEX Mugt göçürip almak

DiRT Rally 2.0-CODEX Mugt göçürip almak

DiRT Rally 2.0-CODEX Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary


Minimum:
 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10-nyň 64bit wersiýasy
 • Prosessor: AMD FX4300 ýa-da Intel Core i3 2130
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: AMD HD7750 ýa-da NVIDIA GTX650Ti
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Tor: Giň zolakly internet birikmesi
 • Saklama: 50 GB boş ýer
 • Ses kartasy: DirectX® Gabat gelýän ses kartasy

Maslahat berilýär:

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10-nyň 64bit wersiýasy
 • Prosessor: AMD Ryzen 5 2600X ýa-da Intel Core i5 8600K
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: AMD RX Vega 56 ýa-da NVIDIA GTX 1070
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Tor: Giň zolakly internet birikmesi
 • Saklama: 50 GB boş ýer
 • Ses kartasy: DirectX® Gabat gelýän ses kartasy

Oýun nädip gurulmalyDiRT Rally 2.0-CODEX

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunDiRT Rally 2.0-CODEX gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz