DiRT 3 Complete Edition

LINKLERI OWüklemäge gidiň

DiRT 3-de oýunçylar üç yklymda - Miçigan tokaýlaryndan başlap, Finlýandiýanyň meşhur şemal ýollaryna, Keniýanyň milli seýilgählerine çenli 50 yklymda awtoulag sportuny görkezýän ajaýyp awtoulaglar bilen ýaryşdylar. DiRT 3, şeýle hem, Ken Blokyň erkin erkin sürmek hadysasy, şeýle hem Rallycross, Trailblazer we Landrush ýaly ajaýyp Gymkhana re modeimini görkezdi. “Codemasters” baýragyna mynasyp bolan EGO hereketlendirijisi bilen işleýän DiRT 3, wagty yza gaýtarmak, reanryň öňdebaryjy zyýany we bölünen ekranda we bäsdeş onlaýn onlaýn multiplikatorda ähli oýun rejelerini kabul etmek ukybyny görkezýär. Motorsport tebigaty boýunça howply. DiRT 3 Doly neşir bu howpy öz içine alýar. Roadolda ýaryşlar üçin diýseň möhüm bolan tolgunma, joşgun we adrenalin hakda. Munuň üstesine-de, bu duýgyny söýmek hakda. Bu gaty gaýa damjasynyň gapdalynda tekiz iteklemek hakda. Biraz kiçijik boşluga gitmek. Truckük awtoulagyna näçe howa alyp bolýandygyny görmek. Oňa 'gorkmazlyk' diýýärler.

DiRT 3 Doly neşirinde “Sahnaňyz” atly oýun üýtgedýän ulgam hem bar; Bir düwmä basylanda çäksiz sanly täsin tapgyry öndürmäge mümkinçilik berýän innowasiýa ýöriş ýoluny döretmek guraly. Locationerleşýän ýeriňizi saýlaýarsyňyz we ugur parametrlerini kesgitlärsiňiz, soň bolsa Sahnaňyz ýaryş, dostlaryňyz bilen paýlaşyp, wagtyňyzy ýitirmek üçin bäsleşip boljak özboluşly ýöriş tapgyryny döretmek üçin köp işleýär. Sahnaňyz, tejribeli ýöriş oýunçylaryna has uzyn, has tehniki ugurlary döretmäge mümkinçilik berýär, täze gelenler bolsa başarnyklaryny ösdürip has ýönekeý ýollary döredip bilerler.

“DiRT 3 Complete Edition” bilen, “Codemasters” geçen ýylky “DiRT Rallisi” -den tolgundyryjy we realizm derejelerini öňem tanalýan DiRT 2 we DiRT 3 prequellerinde görlen gorkusyz tolgunma, elýeterlilik we adrenalin bilen ýangyç ýaryşlary bilen birleşdirmäge synanyşdy.

SURATLAR

DiRT 3 Complete Edition Mugt göçürip almak

DiRT 3 Complete Edition Mugt göçürip almak

DiRT 3 Complete Edition Mugt göçürip almak

DiRT 3 Complete Edition Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 7, Windows 8, Windows 10
 • Prosessor: AMD FX seriýasy ýa-da Intel Core i3 seriýasy
 • Oryat: 2 GB RAM
 • Grafika: AMD HD5450 ýa-da Nvidia GT430 ýa-da 1 Gb VRAM bilen Intel HD4000 (DirectX 11 grafiki karta gerek)
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklamak: 20 Gb boş ýer
 • Oýun nädip gurulmalyDiRT 3 Complete Edition

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunDiRT 3 Complete Edition gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz