Diablo II Resurrected

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Diablo II: Direlişiň ösüşi, Blizzardyň Diablo topary (3-nji topar) we “Vicarious Visions” -yň bilelikdäki tagallasy hökmünde, şol wagt Blizzardyň korporatiw doganlary işjeňligi astyndaky golçur kärhanasy hökmünde başlandy. Blizzardyň prezidenti J. Allen Brakyň pikiriçe, Wikarious oýnuň ulanyjy interfeýsine gözegçilik edýärdi, Blizzard bolsa oýun motoryny we remasteriň Battle.net integrasiýa taraplaryny dolandyrýardy.[4] 2021-nji ýylyň fewral aýynda oýun yglan edilmeginden bir aý öň, “Activision” Wikariousyň “Blizzard” -yň korporatiw gurluşyna geçirilendigini we göçürilendigini habar berdi.[5] Brack bu ädimiň, Diablo seriýasyny jikme-jik bilýänligi sebäpli, diňe Direlenlere goldaw bermegi dowam etdirmek bilen çäklenmän, Diablo IV we beýleki Blizzard häsiýetleri bilen baglanyşyklydygyny aýtdy.[4]

2019-njy ýyldaky metbugat çäresinde Maks Şefer, Erih Şefer we Deýwid Brewik Diablo II-iň remasteriniň ätiýaçlyk ulgamyndaky korrupsiýa sebäpli oýnuň deslapky kody we emläkleriniň köpüsiniň ýakyn wagtda ýitirilmegi sebäpli mümkin bolup bilmejekdigini aýtdylar. . “Blizzard North” -yň işgärleriniň öýlerine ýa-da başga ýollara alyp giden nusgalary arkaly kodlaryň we emläkleriň köpüsini yzyna alyp bildiler, ýöne Şefers oýny doly remaster etmek üçin henizem gaty köp bölek ýokdugyny duýdy.[6] Şeýle-de bolsa, Blizzardyň häzirki Diablo ýolbaşçysy Rod Fergussonyň we esasy dizaýner Rob Galleraniniň pikiriçe, ýitirim bolan maglumatlar Schaefers-iň aýdyşy ýaly erbet däldi.

Topary, boşluklary doldurmak üçin goşmaça çeşmeler tapmak üçin Blizzarddaky beýleki çeşmelerden, mysal üçin marketing materiallaryndan gözledi. Blizzard nämäni ýitirendigine baha berenden soň, ýiten emläkleri döretmek we oýundaky asyl suratkeşleriň we animatorlaryň kömegi bilen ýiten emläkleri täzeden döretmek we bar bolan emläkleri has ýokary kesgitleme mümkinçilikleri bilen remasteri dowam etdirmek üçin ýeterlik karar berdi.[7]

Remasteriň dizaýn pelsepesi, oýnuň miras galan oýunçylaryň ýadyna düşmegi bilen birmeňzeş bolmagyny talap etdi. Döredijiler esasy oýun oýnunda-da ownuk üýtgeşmeler girizmediler, oýnuň wizual görnüşlerini täzelediler, asyl oýundan sungata gaýtadan ýazylan grafikalaryny modelleşdirdiler. Remaster, “Shared Stash” we awtomatiki altyn almak ýaly käbir ownuk ulanyş üýtgemelerini öz içine alýar. Käbir täze amatlylyklar, ikinjisi ýaly, ulanyjynyň oýnawaç stiline görä üýtgedilip bilner.

SURATLAR

Diablo II Resurrected Mugt göçürip almak

Diablo II Resurrected Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 7, 8, 10 (64 bit)
 • Prosessor: Intel Core i3
 • RAM: 8 GB
 • Wideo karta: Nvidia GeForce 970 ýa-da has gowusy
 • Disk meýdançasy: 26 GB
 • Oýun nädip gurulmalyDiablo II Resurrected

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunDiablo II Resurrected gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz