DEVOUR v2.2.7

LINKLERI OWüklemäge gidiň

DEVOUR, 1-4 oýunçy üçin bilelikde diri galmak oýny. Bir kult liderini sizi özi bilen dowzaha eltmezden ozal saklaň. Ylga. Gykylyk. Gizle. Diňe tutulma. 2-4 oýunçy onlaýn hyzmatdaşlygy Bu täsin onlaýn hyzmatdaşlyk tejribesinde 4-e çenli kult agzasyna gözegçilik ediň, bu ýerde siz bilen dowzaha eltmek üçin ölen kult lideri Anna-ny duruzmak üçin bilelikde işlemeli. Playereke oýunçy re modeimi Diňe gaty oýunçylar üçin. Bu re Inimde, gygyrýanlaryň hemmesini özüňiz ýerine ýetirersiňiz. Çylşyrymly oýun.

Iki sany DEVOUR oýny hiç wagt birmeňzeş däl. Anna-ny duruzmak üçin, bir sessiýa bir sagada çenli dowam edip, gönükdirilen topar we ajaýyp ýerine ýetiriş gerek bolar. Has köp karta, has gorkunç Her gezek DEVOUR üçin karta çykanda gorkynyň täze bir ölçegini başdan geçiriň. Her täze gurşaw gorkunç, özboluşly wizuallary, täze keşpleri, täzelenen oýun mehanikasyny we täze terrorlary getirýär.

Jyn kultynyň lideri Anna Puerta, Azazeliň synçylary, geçiniň jynyny çagyryp we dolandyryp biljekdigine ynanmak bilen ýaňy gadagan edilen dessury ýerine ýetirdi. Somethingöne bir zat ýalňyşdy we Azazel oňa eýe boldy. Maksadyňyz, Azazeliň Annany tutmagyny bozmak. Munuň üçin oýun dowam edende, Azazel jynlaryň sany hem sizi duruzmak üçin möwç urýar. Onlyeke-täk gorag serişdäňiz UV çyrasydyr. Benzin, ot çukury we ýakmak üçin ýeterlik däp-dessurlary tapmaly.

Gulplanan gapylar, geçiler we önüm çeňňekleri iki oýnuň birmeňzeş bolmazlygyny üpjün edýär. Mundan başga-da, DEVOUR-yň taýýarlamasy Ter oýnamazdan oýny ýeňiň? Iň soňky kynçylyk üçin “Nightmare” re modeimini synap görüň. Oýundaky pozisiýaly ses söhbetdeşligimizden peýdalanyň. Dostlaryňyzy getiriň ýa-da serwer brauzerini ulanyp başga oýunçy tapyň.

SURATLAR

DEVOUR v2.2.7 Mugt göçürip almak

DEVOUR v2.2.7 Mugt göçürip almak

DEVOUR v2.2.7 Mugt göçürip almak

DEVOUR v2.2.7 Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 10 - 64 bit
 • Prosessor: Intel i5 ýa-da täze gen i3 / AMD ekwiwalenti
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA GTX 970 / AMD Radeon R9 290
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklamak: 4 GB boş ýer
 • Oýun nädip gurulmalyDEVOUR v2.2.7

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunDEVOUR v2.2.7 gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz