Desperados III v1.5.8

LINKLERI OWüklemäge gidiň

“Desperados III” wagşy “West West” ssenarisinde goýlan hekaýa esasly, gaty taktiki gizlin oýun. Söýgüli klassiki Desperados: Gözlenýän ölü ýa-da diri bolmak üçin köpden bäri garaşylýan bu sözbaşyda Jon Kuper gaçyp barýan gelin Keýt, kölegeli hitçy Dok MakKoý, ägirt uly trapper Hektor we Täze Orleanly syrly aýal Isabelle bilen birleşer. Kuperiň halas etmek ugrundaky gözleginde, başdan geçirmeleri ony we toparyny oba şäherlerinden, batgalyklardan we derýa kenarlaryndan, ahyrsoňy Wildabany Günbatar rowaýatlaryna mynasyp dramaturgiýa alyp barýar. Üstünlik gazanmak isleseňiz akylly oýnaň. Gowy meýilnama diri galmagyň we pistoletiň iş ýerinde özüni tapmagyň arasynda tapawut döredip biler. Sürüji, ýaragly adam we tebigy lider Kuper pyçak bilen arkaýyn öldürip ýa-da revolwerleri bilen birnäçe duşmany çykaryp biler. Güýçli Hektor ullakan aýy duzagyny göterýär we iň güýçli garşydaşlaryny ynamdar palta bilen öldürip biler.

Sowuk ganly aw awçysy MakKoý özüne çekiji, nokaut gazyny, zäherli şprisleri we adaty uzak aralyga pistolet ulanyp, usulyýetli bolmagy halaýar. Keýt dogry eşikli islendik adamy diýen ýaly aldap bilýär we gizlin ýaragy bilen paýhasly öldürýär. Soňra Täze Orleanly bu syrly aýal bar, Isabelle bäş sany üýtgeşik gahryman oýnaň, hersinde aýratyn başarnyklar toplumy, islendik päsgelçiligi ýeňip geçmegiň dürli usullary bilen hakyky saýlaw erkinligini başdan geçiriň Duşmanlaryň uly toparlaryny seresaply meýilnamalaşdyrmak we ýerine ýetirmek bilen ýeňiň. serhetýaka şäherler, syrly batgalyklar, döwrebap şäherler we beýlekiler ýaly Wildabany Günbatar nusgawy ssenarileriniň şöhraty Öldüriji we öldüriji hüjümleri, gizlin we ýanýan ýaraglary saýlaň Dürli kynçylyk sazlamalary we ýörite gaýtalamak kynçylyklary bilen oýny oýun oýnuňyza sazlaň oýny islän wagtyňyz duruzmaga we bukuda ýa-da garaşylmadyk hüjümlere reaksiýa bermäge mümkinçilik berýär.

Awçy hökmünde dürli ýaşaýyş ýerlerinde haýwanlary awlamak üçin gözleglere başlarsyňyz. Bu haýwanlary düşüriň we has howply haýwanlary awlamak üçin has güýçli ýarag we sowut döretmek üçin ulanyp boljak materiallary alyň. “Monster Hunter: World”, seriýanyň iň soňky bölümi, garaşylmadyk we tolgundyryjy täze dünýäde haýwanlary awlamak üçin öz ygtyýaryňyzdaky ähli zady ulanyp, iň soňky aw tejribesinden lezzet alyp bilersiňiz. Her on ýylda bir gezek ýaşuly aagdarhalar eraşulular geçelgesi diýlip atlandyrylýan göçde Täze Dünýä diýlip atlandyrylýan ýere syýahat etmek üçin deňziň üstünden geçýärler. Bu syrly hadysanyň düýbüni tutmak üçin Gild gözleg toparyny döretdi we uly flotlarda Täze Dünýä iberdi.

SURATLAR

Desperados III v1.5.8 Mugt göçürip almak

Desperados III v1.5.8 Mugt göçürip almak

Desperados III v1.5.8 Mugt göçürip almak

Desperados III v1.5.8 Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 7 64 bit ýa-da has ýokary
 • Prosessor: 3.0 GGs goşa ýadro (Intel i3-530 / AMD Athlon II X3 460)
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: Nvidia GTX 560 / Radeon HD 5850, 2GB
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklamak: 20 GB aralyk
 • Oýun nädip gurulmalyDesperados III v1.5.8

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunDesperados III v1.5.8 gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz