Demon Strikes Back

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: WildPlanet

Neşirçi: Gamera oýny

Çykan senesi: 2021-nji ýylyň 15-nji awgusty

Reanr: Başdan geçirmeler, hereket

Özüni hiç wagt gaýtalamaýan zyndana :

Her kynçylyk täze başlangyç, garaşylmadyk duşmanlary ýeňiň we hiç wagt ýadamaz!

Obaňyzy täzeden guruň we özüňize güýç beriň :

Duşmanlaryňyzyň janyny özleşdiriň we bir wagtlar weýran bolan obany täzeden gurmak üçin ulanyň, jyn yzdaky jaý bilen güýçlenýär!

Bol enjamlar we ýadygärlikler :

Başdan geçirmeleriňizde jadyly başarnyklara we täsin hüjüm hereketlerine eýe bolan güýçli ýaraglary we enjamlary tapyň we täsin aýratynlyklary gazanmak üçin ýadygärlikleri ulanyň!

Täze başarnyklary açmak :

Obalar öňki abadançylygyny täzeden dikeldensoň, has güýçli söweş tejribesi size täze söweş tejribesini berer.

SURATLAR

Demon Strikes Back Mugt göçürip almak

Demon Strikes Back Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 7
 • Prosessor: Iki ýadroly 2.4 GGs
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: Geforce GTS 450
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklanylýan ýer: 2 GB boş ýer

Maslahat berilýär:

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 10
 • Prosessor: Dört ýadroly 2.8 GGs
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: Geforce GTX 760
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklama: 3 GB boş ýer


Oýun nädip gurulmalyDemon Strikes Back

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunDemon Strikes Back gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

1FICHIER.COM
OWükiziz

GOFILE.IO
OWükiziz

ANONFILES.COM
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz