Deliverance [Ch. XVII] [1Thousand]

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Baş gahryman bütin ömrüni polisiýa derňewçisi bolup işledi. Jenaýatlary çözmek, islendik syry açmak we iň akylly jenaýatçylary tutmak ukyby bilen meşhurdyr, ýöne ýakyn wagtda ýagdaýlar üýtgeýär.

Hekaýa başlaýar. Bir şowsuzlyk geljegiňizi kesgitläp bilermi? Geçmişiňizden hakykatdanam gaçyp bilersiňizmi ýa-da belli bir wagt sizi yzarlamak üçin gaýdyp gelermi? Maybea-da belki ... kabul eden her bir kararyňyz ilki bilen siziňki däldi? Geljekde has uly zatlar üçin ulanylýan lombard bolsaňyz nätjek?

Halas ediş, duruzmak meýilnamasyz, yzygiderli öldürmek bilen meşgullanýan adamy ýesir düşen ilkinji diri galmak gorkunç oýun. “3-nji zyýan” hökmünde oýnaň we labirent ýaly taşlanan gaçybatalga gözläniňizde, tussag edeniňiziň tussaglykdan çykmagyň ýoluny tapmaga synanyşyň. Diňe el çyrasy we ýarag ýok bolsa, gaçmak üçin düşnüksiz bolmaly. Hekaýalaryny bir ýere jemlemek üçin pidanyň belliklerini öwreniň we oňa has gowy düşünmek üçin kapitanyňyzyň fonuny öwreniň. Öne seresap boluň, sebäbi ol sizi gizlänini görse, erbet zatlar bolar.

 • Iki labirint ýaly poldan ybarat taşlanan gaçybatalga
 • Öňki pidalardan we ýesir alýanlardan gizlin hekaýalar
 • Asyl aýdym-saz
 • Diňe el çyrasy bilen oýnaň we batareýalaryň işlemegini üpjün ediň
 • Her oýny üýtgetmek üçin tötänleýin oýun elementleri bilen öňünden aýdyp bolmajak elhençlik
 • Hekaýa has çuňňur öwrenýän gizlin gorkunç tejribä girmek
 • Reanr
  • Ulular

 • Çykan senesi
  2022-nji ýylyň 31-nji ýanwary
 • Öndüriji
  • 1 müň

 • Neşirçi
  • 1 müň

 • Platformalar
  • Kompýuter

 • SURATLAR

  Deliverance [Ch. XVII] [1Thousand] Mugt göçürip almak

  Deliverance [Ch. XVII] [1Thousand] Mugt göçürip almak

  Deliverance [Ch. XVII] [1Thousand] Mugt göçürip almak

  Deliverance [Ch. XVII] [1Thousand] Mugt göçürip almak

  Deliverance [Ch. XVII] [1Thousand] Mugt göçürip almak

  Deliverance [Ch. XVII] [1Thousand] Mugt göçürip almak

  Ulgam talaplary

 • OS:

  Windows 10


 • Prosessor:

  Intel goşa ýadro


 • Ram:

  4 GB


 • Saklama:

  5 GB


 • Oýun nädip gurulmalyDeliverance [Ch. XVII] [1Thousand]

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunDeliverance [Ch. XVII] [1Thousand] gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz