Deaths Gambit Afterlife-PLAZA

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Ölmezlik wadasy Siradonyň jümmüşinde ýerleşýär. Ölümiň sag eli hökmünde älemiň üýtgewsiz hossarlaryna garşy çykyň we ruhlaryny arassalamak üçin ebedi göreşe çydaň.

Ölümiň gambiti: ahyret durmuşy asyl gaty 2D RPG hereket platformasynyň täze we giňeldilen neşiri. Siradonyň içinde bolup geçýän elhençliklere garşy durmak üçin dürli ýaraglary we ukyplary ulanyp, takyk söweşi özleşdiriň. Täsin we bagyşlaýjy dünýäni öwreniň we ölmezligiň hakyky bahasyny açyň.

Soňky durmuş oýunçylara 10 täze dereje, 30-dan gowrak ýarag, 5 täze başlyk, mehaniki abatlaýyş we ş.m. ýaly asyl oýnuň üstünde başdan geçirmek üçin köp täze mazmun hödürleýär. Saýlawlaryňyz, Sorunyň ertekisine epiki finala täsir eder.

 • Giňişleýin dünýä - 20-den gowrak owadan görkezilen ägirt uly dünýäde syýahat ediň. Durmuşyň dürli gatlaklaryndan gelen gahrymanlar bilen tanyşyň we olaryň syrlaryny açyň.
 • Metroidwaniýa - Dünýäni açýan we giňeldýän üýtgeşik hereketi we söweş täzelenmelerini açyň.
 • Nyşan synplary - 7 oýnalýan synpdan saýlaň, ussatlyk agajyndaky 100-den gowrak talantdan we söweş stilini öz islegiňize görä düzmek üçin köp synpdan saýlaň.
 • Ajaýyp başlyklar - 20 sany beýik haýwanlary we beýleki rowaýat jandarlaryny awlaň. Her başlyk ýeňmek üçin özboluşly strategiýalary talap edýän ussatlyk synagydyr.
 • Gahrymanlyk rejesi - atedeňilen başlyklar, ýeňilenden soň derrew elýeterli has çalt gahryman re modeiminde ikinji şemaly başdan geçirýärler. Yourselfhli täze kynçylyk beriň we täze ukyplaryny özleşdiriň.
 • Çyzykly däl gözleg - Çyzykly däl tertipde derejeleri we başlyklary öwreniň, açmak üçin has köp syrly taraplary we duşmanlary arassalaň.
 • Nyşanlary özleşdirmek - ýaý, taýak, uzyn sözler, halberds we başgalar ýaly 30-dan gowrak ýarag bilen häsiýetiňizi geýiň. Olary nädip köp ukyplar we kämilleşdirmeler bilen ulanýandygyňyzy düzüň.
 • Alternatiw soňlar - Sorunyň ykbalyny belli bir maksatlara ýetmek we ýolda möhüm kararlar bermek bilen hekaýany dowam etdireniňizde kesgitläň.
 • Hünärmentlik - Siradonyň üsti bilen alyp barýan göreşiňiz üçin täze we peýdaly enjamlary döretmek üçin bütin dünýäde tapýan zatlaryňyzy taşlaň, awlaň we söküň.
 • Ewokatiw bal - äheňi kesgitleýän çylşyrymly ýasalan baly başdan geçiriň Ölümiň gambiti: ahyret durmuşy Kaýl Hnedak tarapyndan düzülen 3 sagada golaý ewokatiw saz bilen dünýä.
 • Täze Oýun Plus - Doly Soňky durmuş kynçylyklaryňyzy düzmäge mümkinçilik berýän üç sany ýaýyň içinde Täze Oýun + açmak. Täze Oýun + üçin üýtgeşik duşman wariantlary we üýtgedijileri bilen Sorunyň syýahatyna ýene-de çydam ediň.

 • Oýunyň ady: Ölümiň gambiti: ahyret durmuşy
 • Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/356650/
 • Metakrit: https://www.metacritic.com/search/game/death-s-gambit-afterlife/result/
 • Reanr: Hereket, başdan geçirmeler, Indie, RPG
 • Öndüriji: Ak towşan
 • Neşirçi: Arkaýynlyk
 • Ulanyjy reýtingi:🡹3,558 95795 Örän oňyn
 • Çykan senesi: 13 Awgust 2018

Ölümler Gambit Soňky durmuş-PLAZA

SIZE: 671 MB

INGeke-täk çyzyklar


SURATLAR

Deaths Gambit Afterlife-PLAZA Mugt göçürip almak

Deaths Gambit Afterlife-PLAZA Mugt göçürip almak

Deaths Gambit Afterlife-PLAZA Mugt göçürip almak

Deaths Gambit Afterlife-PLAZA Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • OS: Windows 7 32bit
 • Prosessor: Intel Core 2 Duo E7500 2.93 GHz / AMD Athlon 64 X2 goşa ýadro prosessor 5600+ 2.9GHz
 • Oryat: 2 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA GeForce 9600 GT / AMD Radeon HD 6450
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklama: 1 GB boş ýer
 • Ses kartasy: Windows gabat gelýän ses kartasy

Maslahat berilýär:

 • OS: Windows 7 (32bit) ýa-da has ýokary
 • Prosessor: Intel Core i3 ýa-da has ýokary
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: Nvidia Geforce GT520 / AMD Radeon HD 6670 ýa-da has ýokary
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklama: 1 GB boş ýer
 • Ses kartasy: Windows gabat gelýän ses kartasy

Diller:Iňlis*Fransuz, Italýan, Nemes, Portugaliýa - Braziliýa, Ispan - Latyn Amerikasy
*doly ses goldawy bolan diller


Oýun nädip gurulmalyDeaths Gambit Afterlife-PLAZA

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunDeaths Gambit Afterlife-PLAZA gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz