DEATHLOOP

LINKLERI OWüklemäge gidiň

DEATHLOOP, “Dishonored” -iň arkasynda baýrak alan studiýa Arkane Lionyň indiki nesli. DEATHLOOP-da iki garşydaş jellat Blekrif adasyndaky syrly wagtyň içinde gabalyp, şol bir güni baky gaýtalamaly bolar. Kolt hökmünde gaçmagyň ýeke-täk mümkinçiligi, gün başlamazdan öň sekiz sany esasy nyşany öldürmek bilen aýlawy gutarmakdyr. Her aýlawdan öwreniň - täze ýollary synap görüň, intel ýygnaň we täze ýaraglary we başarnyklary tapyň. Aýlawy döwmek üçin näme gerek bolsa şony ediň. Ilki başda üstünlik gazanyp bilmeseňiz ... Ölüň, ýene ölüň Her täze aýlaw zatlary üýtgetmek üçin mümkinçilikdir. Oýun stiliňizi üýtgetmek üçin her synanyşykdan alan bilimleriňizi ulanyň, gizlinlikde derejelere girip ýa-da söweşe girip, ýarag atyp bilersiňiz. Her aýlawda täze syrlary açarsyňyz, nyşanalaryňyza, şeýle hem Blackreef adasyna intel ýygnaýarsyňyz we arsenalyňyzy giňeldersiňiz. Dünýädäki köp sanly ukyplar we wagşy ýaraglar bilen ýaraglanan, buýrugyňyzdaky ähli gurallary weýran ediji ýaly täsir galdyryjy ýerleri ýerine ýetirmek üçin ulanarsyňyz. Awçy bilen awyň bu ölüm howply oýnundan halas bolmak üçin ýüküňizi akylly-başly düzüň.

Sen gahrymanmy ýa-da gahryman? DEATHLOOP-yň esasy hekaýasyny Kolt ýaly başdan geçirersiňiz, aýlawy döwmek we erkinligiňizi gazanmak üçin Blackreef adasyndaky nyşanlary awlap bilersiňiz. Şol wagtyň içinde başga bir oýunçy tarapyndan dolandyrylyp bilinjek garşydaşyňyz Julianna sizi awlar. Şeýlelik bilen, özüňizi hilegär duýýan bolsaňyz, siz hem Juliannanyň ajaýyp krossowkalaryna girip, Kolt öldürmek üçin başga bir oýunçynyň kampaniýasyna hüjüm edip bilersiňiz. Köp oýunçy tejribesi düýbünden islege bagly däl we oýunçylar öz kampaniýalarynda Julianna AI tarapyndan dolandyrylmagyny saýlap bilerler. Arkane, dürli ýollary we ýüze çykýan oýunlary bilen ajaýyp çeper dünýäler bilen meşhurdyr. DEATHLOOP, içindäki häsiýet ýaly duýýan, 60-njy ýyllarda ylham alýan ajaýyp, retro-geljegi görkezer. Blekrif ajaýyp ajaýyp ýer bolup bilse-de, Kolt üçin ölümiň manysy ýok höküm sürýän dünýädir we ýesirlikde hemişelik jenaýat edenler.

Köp oýunlara garanyňda özüňiz üçin azajyk pikirlenmegi talap edýär we ilkinji oýnap başlanymda garaşyşym ýaly däldi. Başga bir pursat bermegi ýüregime düwdüm we özümi ilkinji gezek edişimden birneme öňe sürdüm. Çukuryň üstünden geçenimden soň, hakykatdanam meniň üçin basyp başlady, aýlawyň sýu ploteti we oýun mehaniki hakykatdanam üýtgeşik we oýlap tapyjy, dürli görüjileri ýerine ýetirmegiň iň amatly usullaryny tapmak gaty gyzykly boldy. Onlyeke-täk şikaýatlarym, gödek çykyş we birneme gysga, ýöne umuman Arkane oýunlarynyň muşdagy bolsaňyz hökman maslahat bererin. Arkane, Dishonored we Deathloop ýaly oýunlar bilen ajaýyp dünýä gurmak ussatlygy bilen tanalýar. Adanyň töwereginde aýlanyp, adanyň taryhy, aýlaw we adalaryň gümürtik ýaşaýjylary barada düşünje berýän köp sanly bellikleri we ses ýazgylaryny tapyp bilersiňiz. Bu gyzykly we gyzykly hekaýa, ýöne men munuň däli jaýyny doly ulanmaýan ýaly duýýaryn. Öwrenip boljak ajaýyp öwrümler bar, ýöne ähli tizlik gutarnykly gutarnykly saýlamalar bilen birden saklanýar.

SURATLAR

DEATHLOOP Mugt göçürip almak

DEATHLOOP Mugt göçürip almak

DEATHLOOP Mugt göçürip almak

DEATHLOOP Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: 64 bit Windows 10 wersiýasy 1909 ýa-da has ýokary
 • Prosessor: Intel Core i5-8400 @ 2.80GHz ýa-da AMD Ryzen 5 1600
 • Oryat: 12 GB RAM
 • Grafika: Nvidia GTX 1060 (6GB) ýa-da AMD Radeon RX 580 (8GB)
 • DirectX: 12-nji wersiýa
 • Saklamak: 30 GB boş ýer
 • Oýun nädip gurulmalyDEATHLOOP

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunDEATHLOOP gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz