Death Coming (v1.1.714)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Ölüm gelýär 'Reaper roluny ýerine ýetirýän çyzykly däl enigma oýny. Siziň ýeke-täk maksadyňyz? Erkin erk düzgünine boýun bolmak bilen ölümlere we hasyl ýygnamaga sebäp boluň. Ölen waka Arassa we ýönekeý, ýöne ölüm ahyrzaman däldi. Ölümiň wekili bolduň: Reaper. Ölümiň güýji bar, ýöne bu adatdan daşary durmuşda düzgünler bar. Reaper ömri gutarýar, ýöne Erkin erk düzgüni sebäpli adamlary gönüden-göni dolandyryp bilmeýär. Orakçy hökmünde daşky gurşawy öz peýdasyna ulanyp, öldürmegi meýilleşdirmeli we ýerine ýetirmeli. Şol wagt adamlary agyr ykbalyndan halas etmäge synanyşjak Minionlar ýagtylygyndan ägä boluň! Izometrik 'Taňry' perspektiwasy Aw meýdançalaryňyza ýokarky nukdaýnazardan serediň. Maksatlaryňyzyň we sizi duruzmak üçin çykýanlaryň durmuşyny yzarlaň.

Oraramaz gülkünç duýgy Daş töwerekden raketa zawodlaryna çenli, elmydama weýrançylyk üçin elhenç usul bar. Biriniň ölümine gülmekden gorkmaň. Halaýan zadyňyzy etseňiz (bu ýagdaýda jan ýygnamak), ömrüňizde bir gün işlemeli bolmaz! Reaktiw AII pidalary halaýan ýerlerinde asylgy durar we kimdir biriniň ölenini görmek ýaly bir zat bolanda hereketlerini we özüni alyp barşyny üýtgeder. Düşünjesi gaty gowy. Elhenç orakçylyga kömek edýärsiňiz we mümkin boldugyça köp adamy öldürmeli bolarsyňyz. Her derejäniň öldürmekden has kyn üç sany aýratyn maksady bar we olary çykarmak üçin aldanmaly ýa-da aldanmaly. Kynçylyk iki ugurdan gelýär. Birinjiden, käbir duzaklar bir gezek ýa-da çäkli ulanmakdyr. Şeýlelik bilen, dogry hatara düzülen adamlar ýok bolsa ýa-da bu duzagyň urup biljek ýerinde her bir adam bar bolsa, onda ajaýyp bal alyp bilmersiňiz (hemmesini öldürip). Ikinji kynçylyk perişdeler görnüşinde gelýär. Näçe köp öldürseň, şonça-da perişdeler görünýär. Haýsydyr bir zat bilen gürleşýändigiňizi görseler, ýüregiňizi ýitirersiňiz. Üçüsini hem boşadyň we derejäni täzeden başlarsyňyz.

Oýunyň iň oňat tarapy, zatlaryň oýnalmagyna tomaşa etmek we derejeleriň nähili işleýändigini öwrenmekdir. Soňky 4 sagadyň dowamynda tutuş oýny oýnadym, ýöne bu hökman erbet zat däl. Gaçan käbir adamlary nädip öldürip biljekdigim hakda eýýäm kellämdäki ähli mümkinçilikleriň üstünden barýaryn. Oýun maňa birneme ýatladýar: Poltergeistiň baş keşbi, nämeleriň bolup geçýändigini görmek üçin obýektleri dolandyrmakda gaty gyzykly. Derejeleriň dürlüligi haýran galdyryjy! Gadymy artefaktlar bilen muzeýler, gizlin totemli ybadathanalar, tapylyp bilinjek äpet haýwanlar, içalylardan doly raketa zawody (we bolup biljek betbagtçylyklar). Tapmak üçin gaty gowy zatlar. Muny gözden geçirýän wagtym ir girip biljekdigini bilip, geljekde birneme ýalpyldawuk bolar diýip umyt edýärin. Häzirki wagtda oýun bilen baglanyşykly iň uly mesele, diňe käbir zatlary haçan ulanmalydygyny öwrenmekdir. Nädogry wagtda birini ulanmak, belli bir adamy öldürmek mümkinçiligiňizi doly ýitirip biler. Soňky hereketiňizi ýa-da ikiňizi yzyna alýan yzyna gaýtarmak düwmesi * gaty peýdaly bolardy.

SURATLAR

Death Coming (v1.1.714) Mugt göçürip almak

Death Coming (v1.1.714) Mugt göçürip almak

Death Coming (v1.1.714) Mugt göçürip almak

Death Coming (v1.1.714) Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows Vista, Windows 7, Windows 10
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Tor: Giň zolakly internet birikmesi
 • Saklama: 500 MB boş ýer
 • Oýun nädip gurulmalyDeath Coming (v1.1.714)

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunDeath Coming (v1.1.714) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz