Death Below-TENOKE

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Ölüm Aşakda diri galmak elhençligi elementleri bolan üçünji şahs başdan geçirmesi. Oýunyň sýu ploteti, 1940-njy ýyllaryň Sowet synagynyň "Rus ukusy bilen synag" ady bilen tanalýan rowaýata esaslanýar .Siz garaňky dünýä gark bolarsyňyz we ýoluňyzda müňlerçe aljyraňňy adamlara garşy göreşip, gyzykly derňew işine başlarsyňyz. Dürli döwürde iki gahryman hökmünde oýnarsyňyz, topary bilen bilelikde duzaga düşen Stiw we olary gözlän Reýçel üçin.

Aýratynlyklary

 • Doly hukukly kompaniýa

- oýnuň ilkinji minutlaryndan gyzyklanýan gaty gyzykly we gyzykly sýu plotet size garaşýar. Dildüwşüge düşünmek üçin onlarça harplary we bellikleri öwrenmek hökman däl.

 • Dinamiki oýun

- oýun sizi ahyryna çenli şübhelener we bir sekuntlap ​​ýadamaz. Siz gaty gazaply we güýçli duşmanlar bilen gyzgyn söweşe garaşýarsyňyz, başarnygyňyzy synap görjek köp howp.

 • Geň galdyryjy atmosfera we sesler

- garaňky dünýäde özüni doly çümdürersiň we wakalaryň merkezinde bolmak duýgusyny duýarsyň.


 • Oýunyň ady: Aşakdaky ölüm
 • Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/1993120/
 • Metakrit: https://www.metacritic.com/search/game/death-below/result/
 • Reanr: Hereket, başdan geçirmeler
 • Öndüriji: Marsoft
 • Neşirçi: Marsoft
 • Ulanyjy reýtingi:🡹43 🡻12 Esasan oňyn
 • Çykan senesi: 2022-nji ýylyň 15-nji dekabry

Ölüm-TENOKE

SIZE: 11,6 GB

5 GB LINKLAR

Linkshli baglanyşyklar çalşylýar.


SURATLAR

Death Below-TENOKE Mugt göçürip almak

Death Below-TENOKE Mugt göçürip almak

Death Below-TENOKE Mugt göçürip almak

Death Below-TENOKE Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 7 / 8.1 / 10
 • Prosessor: Core-i5
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA GeForce GTX 1060 ýa-da AMD RX 570
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklama: 30 GB boş ýer

Maslahat berilýär:

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 7 / 8.1 / 10
 • Prosessor: Core-i7
 • Oryat: 12 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA GeForce GTX 1070
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklama: 30 GB boş ýer

Diller:Iňlis*Fransuz, Italýan, Nemes, Ispan - Ispaniýa, plönekeýleşdirilen Hytaý, Koreýa, Rus, Japaneseapon, Türk, Portugaliýa - Portugaliýa, Portugaliýa - Braziliýa
*doly ses goldawy bolan diller


Oýun nädip gurulmalyDeath Below-TENOKE

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunDeath Below-TENOKE gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz