Dead Rising 3 Apocalypse Edition

LINKLERI OWüklemäge gidiň

“Dead Rising” -da islendik zat we hemme zat ýaragdyr. Zombiler bilen gurşalan Los Perdidos şäherini öwreniň we harby zarba tutuş şäheri we ondaky ähli adamlary kartadan ýok etmezden gaçmagyň ýoluny tapyň. Güýçli hereket we deňi-taýy bolmadyk ýarag we häsiýeti özleşdirmek bilen, “Dead Rising 3” zombi apokalipsisiniň bosagasynda giň açyk dünýäde ýaşamak üçin gözläniňizde, gözüňizi açyp, göreşip ýörkäňiz, beýlekilerden tapawutlylykda ýürekgysgynç tejribe berýär.

“Los Perdidos” -a hoş geldiňiz - “Fortune City” oýunçylary Los Perdidosyň açyk we ýokaşan dünýäsine äkidilenden 10 ýyl soň düzüň. Hereket we haýran galdyryjy wizuallar. Diri galan elhençlikler PC-e gelýär - Işlemek üçin doly optimallaşdyrylan ýokary çözgütli, kompýuter çykarylyşy doly bug we oýun gözegçilik gözegçiligini öz içine alýar. Öňkülerden has köp zombi - Zombiler akylly AI bilen has akylly we öldüriji bolup, oýunçylary diri galmak üçin ähli mekirlik ukyplaryny we döredijiligini ulanmaga mejbur edýär.

Uniqueüzlerçe täsin ýarag we ulag - Gum sandyk dünýäsinde tapylan ýüzlerçe bölekleri birleşdiriň we düzüň, elhenç Boom Cannon ýaragy ýa-da Party Slapper ulagy. Aloneeke-täk ýa-da dostuňyz bilen ýüzbe-ýüz boluň - Tükeniksiz zombi öldürmek üçin dostuňyz bilen birleşiň we ýekeje oýunçy tejribäňizi ýada salýan tejribe toplaň. Başga bir gün dogmagy, başga bir zähmet güni. Iýmit ösdürilmeli, pudaklar gurulmaly, ylym we jady ösen we baýlyk toplanmaly. Gyssaglylyk bu ýönekeý tagallalara itergi berýär, sebäbi planetanyňyz düşündirilmedik apokalypse taryhyny saklaýar,

ýaňy aman galan gyş rekordlardaky iň erbet boldy. Öňki bäşlik üçin hem hakykat. Dünýäňiziň ýitirilen syrlaryny we hakykatda myş-myşlar ýaly bar bolan rowaýatlaryň we harabalyklaryň syrlaryny açanyňyzda, ýeke däldigiňize göz ýetirersiňiz. Beýleki halklar hem ýaşamak, ösmek, hatda basyp almak üçin göreşýärler. Sizde şäher, wepaly ilat we birnäçe goşun bar; diri saklamak üçin güýjüňiz we jadysyňyz ýeterlik bolmaly. Emma munuň daşyndan hiç zat belli däl ... Nirä bararsyňyz, näme taparsyňyz we nähili jogap berersiňiz? Trailoluňyz güllerdenmi ýa-da gandanmy?

SURATLAR

Dead Rising 3 Apocalypse Edition Mugt göçürip almak

Dead Rising 3 Apocalypse Edition Mugt göçürip almak

Dead Rising 3 Apocalypse Edition Mugt göçürip almak

Dead Rising 3 Apocalypse Edition Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 7 64 bitli neşir, Windows 8 64 bitli neşir
 • Prosessor: Intel Core i3-3220 @ 3.30GHz (ýa-da Intel Core 2 Quad Q9550 @ 2.83GHz) / AMD Phenom II X4 945 @ 3.00 GHz ýa-da has ýokary
 • Oryat: 6 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA® GeForce® GTX 570 / AMD Radeon 7870 ýa-da has ýokary
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Tor: Giň zolakly internet birikmesi
 • Saklamak: 30 GB boş ýer
 • Oýun nädip gurulmalyDead Rising 3 Apocalypse Edition

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunDead Rising 3 Apocalypse Edition gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz