Dead Grid

LINKLERI OWüklemäge gidiň

“Dead Grid Free Download”, apokaliptikden soňky dünýäde döredilen karta esasly strategiýa oýny. Gözläň ýüzlerçe täzelenip boljak zatlar.

Köp sanly zombi öldürmek üçin saýlama hakyna tutma hakyna tutma hakyna tutma hakyna tutma hakyna tutma hakyna tutma toparlary ýygnaň weýrançylyk arsenaly. Hundredsüzlerçe ýarag we esbaplar bilen saýlama hakyna tutma hakyna tutma hakyna tutma hakyna tutma toparlary işe alyň we taýýarlaň. Tastemaker: Restoran simulyatory

Toparyňyzy dürli-dürli zombi bilen ýüzbe-ýüz ediň 3D gurşaw kartoçkalaryň üsti bilen dünýä görünýär. Sesi peseltmek we duşmany birin-birin çekmek üçin dymyň. Gaty ses bilen çykyň we doly güýç bilen ýüzbe-ýüz boluň. Olary oda ýakyň, partlaň, eziň, dilimläň we gurnalan zombi jaýlanyşyňyzy döwüň.

 • 10 sany hakyna tutma nyşan, hersi aýratyn ses berdi.
 • Bilen 4 sany hakyna tutma synp 12 synp agajy.
 • Specialörite hereketlerden duzaklara we passiw ukyplara çenli 60 hünär.
 • Her bir merkiň söweşini gowy düzmek üçin 11 atribut statistikasy.
 • Çäklendirilmedik agaç
 • Reanr
  • RPG
  • Strategiýa

 • Çykan senesi
  2022-nji ýylyň 24-nji marty
 • Öndüriji
  • ATOM SESI

 • Neşirçi
  • ATOM SESI

 • Platformalar
  • Kompýuter

 • SURATLAR

  Dead Grid Mugt göçürip almak

  Ulgam talaplary

 • OS:

  Windows 10


 • Prosessor:

  Esasy i5


 • Ram:

  4 GB


 • Saklama:

  4 GB


 • Oýun nädip gurulmalyDead Grid

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunDead Grid gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz