Dating My Daughter (Ch. 1-4 v0.35)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Gyzym bilen tanyşmak (18+), uly ýaşly oýunçylar üçin wizual romandyr. Sýu plotet, gepleşik we aç-açan mazmun bilen. Baş gahryman, aýrylyşandan soň öňki aýalynyň bu meselede gaty ýakymsyz ýagdaýy sebäpli köp ýyllap gyzyny görmedik adam bolar.

Birnäçe ýyl bäri gyzyny görmedik aýrylyşan kakanyň roluny alarsyňyz. Indi ol 18 ýaşynda, ol siziň bilen habarlaşýar we siziň bilen “kaka-gyz” duşuşmagyny isleýändigini aýdýar. Gyzyňyzy has gowy tanamaga, aýratyn gatnaşyk gurmaga we näme üçin beýle etmezlige mümkinçilik taparsyňyz, belki-de, geljekde siz bilen has köp “kaka-gyz” duşuşmagyna ynandyryp bilersiňiz. Nowöne indi 18 ýaşyndady we kakasyny ýene görüp başlamak isleýär. Bu mümkinçiligi bellemek üçin gysga syýahat edýärler we şol ýerde ýene-de tanamaly bolarlar. Garaz, oýunçylar olara dürli ýagdaýlarda ýol görkezer, iň gowusy näme etmelidigini kesgitlär we gatnaşyklarynyň haýsy tarapa ösjekdigini saýlar. Iki ýa-da has köp kararyň arasynda senäniň netijesine we esasy hekaýa negatiw ýa-da oňyn täsir etjek karar berersiňiz. Escort Simulator-daky ýaly.

Oýunda iki statistika bar (häzirki wagtda): Dostluk we söýgi. Olary ekranyň ýokarky sag burçunda görüp bilersiňiz. Her gezek saýlanyňyzda, kararyňyza baglylykda bir bal gazanarsyňyz (ýa-da birden köp). Mysal üçin, gyzyňyzyň eşegine seredip, sizi tutsa, 1 dostluk nokadyny ýitirersiňiz. Oýunda öňe gitmek we belli sahnalary açmak üçin belli bir mukdarda bal toplamaly bolarsyňyz.

 • Reanr
  • Ulular
  • Başdan geçirmeler

 • Çykan senesi
  2020-nji ýylyň 3-nji noýabry
 • Öndüriji
  • MrDots oýunlary

 • Neşirçi
  • MrDots oýunlary

 • Platformalar
  • Kompýuter

 • SURATLAR

  Dating My Daughter (Ch. 1-4 v0.35) Mugt göçürip almak

  Dating My Daughter (Ch. 1-4 v0.35) Mugt göçürip almak

  Dating My Daughter (Ch. 1-4 v0.35) Mugt göçürip almak

  Dating My Daughter (Ch. 1-4 v0.35) Mugt göçürip almak

  Dating My Daughter (Ch. 1-4 v0.35) Mugt göçürip almak

  Dating My Daughter (Ch. 1-4 v0.35) Mugt göçürip almak

  Dating My Daughter (Ch. 1-4 v0.35) Mugt göçürip almak

  Ulgam talaplary

 • OS:

  Windows 7/8/10


 • Prosessor:

  Intel Core 2 Duo ýa-da has gowusy


 • Ram:

  4 GB


 • Saklama:

  6 GB


 • Oýun nädip gurulmalyDating My Daughter (Ch. 1-4 v0.35)

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunDating My Daughter (Ch. 1-4 v0.35) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz