DARK SOULS II Inclu ALL DLC

LINKLERI OWüklemäge gidiň

MAKSATNAMA ÜPJÜNÇILIGI tarapyndan işlenip düzülen DARK SOULS ™ II, Dark Souls-yň 2011-nji ýyldaky agyr çykmagyna garaşylýan dowamydyr. Özboluşly köne mekdep hereketi RPG tejribesi, ajaýyp kynçylyk we güýçli emosional baýrak bilen dünýädäki oýunçylaryň hyýallaryny özüne çekdi. DARK SOULS ™ II franşizanyň meşhur garaňkylygy we gyzykly oýun täzeliklerini ýeke we köp oýunçy tejribesine getirýär. Garaňky syýahata goşulyň we aşa duşman duşuşyklaryny, diaboliki howplary we diňe MAKSATNAMA ÜPJÜNÇILIGinden üpjün edip biljek kynçylyklary başdan geçiriň. Ölümiň aňyrsyna geç: grafikadan bökýän täze hereketlendiriji bilen işleýän giň dünýäde güýçli oýunlara gatnaşmaga het edip,

Ses we FX öňküsi ýaly öňe sürülýän haýwanlaryň we başlyklaryň labyrinti: täze programma haýwanlary we ölüm howply başlyklar bilen doldurylan aň-düşünjeli şertlere çümüň, diňe programma üpjünçiliginden Sensor hüjümi: howplaryň giň topary howp astyna düşer; adam duýgulary we fobiýalar - eşidiş galýusinasiýalary, wertikal, akrofobiýa we ş.m. Çuňňur we garaňky: has çylşyrymly özleşdirme opsiýalary oýunçy stiline ýarag we sowut tikinini üpjün edýär Ösen köp oýunçy: täzelenen köp oýunçy ulgamy, hyzmatdaşlygy we bäsdeşlik oýnuny öňe sürmek üçin onlaýn özara baglanyşygy üpjün edýär Arassa oýun: DARK SOULS ™ II-de suwuk hereketi ele alýan animasiýalar, kämilleşdirilen söweş ulgamy, giňeldilen simwollar toplumy, has çuňňur özleşdirme opsiýalary, täze ýaraglar, sowut ukyplary we deňagramly oýunçy ösüş ulgamy bar.

Şäheriňizi ýerden gurmak aňsat, ýöne özleşdirmek kyn. Şäheriň häkimi hökmünde oýnasaňyz, bilim, suw elektrik, polisiýa, ýangyn söndüriş, saglygy goraýyş we şäherleriňiziň hakyky ykdysadyýet ulgamy ýaly möhüm talaplary deňagramlaşdyrmak bilen ýüzbe-ýüz bolarsyňyz. Şäheriňizdäki raýatlar, grawitalar we köp sanly oýun oýnamak ssenarilerine hakykylyk bilen reaksiýa bildirýärler. Şäher gündiziň dowamynda üýtgeýär we raýatlaryň iş tertibine täsir edýär. Gijelerine ulag gaty haýal görünýär we käbir zonalaşdyrylan ýerler doly netijelilik bilen işlemeýär. Şäherler: Skylines sizi gije-gündiz aýlawlarynyň dürli taraplaryny dolandyrmaga gözegçilik eder. Bar bolan kartalarda we gurluşlarda gurmak ýa-da gowulaşdyrmak. Soňra döreden zatlaryňyzy oýna import edip, paýlaşyp bilersiňiz we beýleki şäher gurluşykçylarynyň döredijiligini bugda göçürip alyp bilersiňiz.

SURATLAR

DARK SOULS II Inclu ALL DLC Mugt göçürip almak

DARK SOULS II Inclu ALL DLC Mugt göçürip almak

DARK SOULS II Inclu ALL DLC Mugt göçürip almak

DARK SOULS II Inclu ALL DLC Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows Vista SP2, Windows 7 SP1, Windows 8
 • Prosessor: AMD® Phenom II ™ X2 555 3.2 GHz ýa-da Intel® Pentium Core ™ 2 Duo E8500 3.17Ghz
 • Oryat: 2 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA® GeForce® 9600GT, ATI Radeon ™ HD 5870
 • DirectX: 9.0c wersiýasy
 • Tor: Giň zolakly internet birikmesi
 • Saklamak: 12 GB boş ýer
 • Oýun nädip gurulmalyDARK SOULS II Inclu ALL DLC

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunDARK SOULS II Inclu ALL DLC gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz