DARK MINUTE: Kira’s Adventure

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: KovalGames

Neşir ediji: KovalGames

Çykan senesi: 2021-nji ýylyň 23-nji apreli

Reanr: Hereket, başdan geçirmeler, Gizlin obýekt

Kynçylyklary haladyňyzmy? Kiranyň soraglaryna jogap tapmagyna kömek edersiňizmi? Täsin galdyryjy platformada syrly tehnologiýany öwreniň. Preparedüzlerçe taýynlyk bilen ýüzbe-ýüz boluň, gahrymanyň geçmişiniň we… adamzadyň aýylganç syrlaryny açyň we uly bir syry öwreniň. Iki tagt oýunlaryny döredijiniň oýny.

Adamzadyň alternatiw taryhyny we baş gahrymanyny öwrenmek üçin retro garaňky ertekide ýekeje oýunçy kyssa oýny.

Dolandyryşlar gaty ýönekeý - howada bökmeli we bökmeli - ýöne ony özleşdirmek gaty kyn. Derrew täzeden oýnamak çalt oýnamaga, syrlary açmaga we her burçda gizlenýän howplara garşy durmaga mümkinçilik berýär.

Kira bu garaňky ýerasty dünýäni öwrenmäge kömek ediň…

Esasy aýratynlyklar:

 • 100-den gowrak garaňky dereje.
 • 60 sekuntdan soň yşyk öçýär…
 • Çykyşy açmak üçin 3 energiýa öýjügini tapmaly.
 • Oýun nähili geçer? Allhli syrlary açarsyňyzmy? Diňe size bagly!
 • Näbelli zyndana göz aýlaň, suwasty mazlary we missiýalary öwreniň!
 • Adamzadyň geçmişi barada başlangyç maglumatlary almak kyn - diňe batyr oýunçylar üçin.
 • Uly we BIG derejeleri!

SURATLAR

DARK MINUTE: Kira’s Adventure Mugt göçürip almak

DARK MINUTE: Kira’s Adventure Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 7 ýa-da has täze
 • Prosessor: Intel Core i5
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: Intel HD 4000
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklanylýan ýer: 300 MB boş ýer

Maslahat berilýär:

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 7 ýa-da has täze
 • Prosessor: Intel Core i5
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: GeForce 1050
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklanylýan ýer: 300 MB boş ýer


Oýun nädip gurulmalyDARK MINUTE: Kira’s Adventure

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunDARK MINUTE: Kira’s Adventure gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

1FICHIER.COM
OWükiziz

GOFILE.IO
OWükiziz

ANONFILES.COM
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz