Dark Deity (v1.58)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: Gylyç we Ax LLC

Neşirçi: Erkinlik oýunlary

Çykan senesi: 2021-nji ýylyň 15-nji iýuny

Reanr: Başdan geçirmeler, strategiýa, RPG, Anime

Rowaýata öwrülen gahrymanlara bozulan kasamlar, oýlanyşyksyz söweşler we gizlin arkan güýçleri bilen döwülen ýeri üýtgetmegi buýruň. Bir wagtlar beýik siwilizasiýanyň tehnologiki we medeni üstünlikleri häzirki wagtda Terrazael dünýäsinde gadymy ybadathanalaryň harabalyklarynyň içinde saklanýar. Jemgyýetiň kuwwatly taryhy güýçli we syrly “Betbagtçylyk” tarapyndan ýok edilenden köp wagt geçmänkä, Etlan halky tutuş söweşiň bosagasynda.

Delia Patyşalygynyň şasy Warik öz hakyna tutma derejesini ýokarlandyrmak üçin umytsyz synanyşykda, Bruksted harby akademiýasynyň ähli okuwçylarynyň gutarmagyny çaltlaşdyrýar we müň ýyl bäri baglaşylan şertnamany kesýär. Geljekde demokratiýa ýolundan gaçmak bilen, Bruksted akademiýasynyň bu dört “uçurymy” bu dünýäde yzlaryny galdyrmagy maksat edinýär.

Bu olaryň kyssasy.

Strategiýa ediň Bölümleriňiz agyr tejribe gazanyp, agyr ýaralaryň yzlaryndan gutuljak bolsa, taktikany synagdan geçirjek nyşanly esasly söweş ssenarileriniň we maksatlarynyň 28 bölüminden.

Saýlaň 54 tapawutly gahryman synpynyň arasynda, hersiniň öz başarnyklary we başarnyklary bar, her bir oýnamagyň özboluşlydygyny üpjün edýär. Bölümleriňiziň ykbalyny ahyrky görnüşlerine ugrukdyranyňyzda dürli duşmanlar bilen ýüzbe-ýüz boluň.

Syýahat Terrazael-i baky üýtgetmekçi bolanda, dürli fon, şahsyýet we höwes bilen 30 ýatdan çykmajak oýnalýan gahryman bilen.

Galplaşdyr bölümler hökmünde dostluk söweşiň gyzgynlygynda birleşýär. Nyşanlaryň gatnaşyklary, hakyky we göze görnüp duran oýun oýunlary bilen söweş meýdanynyň daşyndaky durmuşy görkezýän 400-den gowrak dürli gepleşikde ösýär.

Enjamlaşdyrmak toparyňyz söweşiň gyrasynda artykmaçlyk gazanmak üçin ýüzlerçe kämilleşdirilip bilinýän ýarag we jadygöýlik bilen.

Gözläň Olary ulanýanlaryň ukyplaryny we ykballaryny üýtgedjek bütin dünýäde ýaýradylan ylahy we gadymy eserler.

SURATLAR

Dark Deity (v1.58) Mugt göçürip almak

Dark Deity (v1.58) Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

  • OS: Windows 7
  • Prosessor: i3
  • Oryat: 4 GB RAM
  • Grafika: Häzirki zaman GPU maslahat berilýär
  • Saklanylýan ýer: 5 GB boş ýer


Oýun nädip gurulmalyDark Deity (v1.58)

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunDark Deity (v1.58) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

1FICHIER.COM
OWükiziz

GOFILE.IO
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

CLICKNUPLOAD.CLUB
OWükiziz