Danganronpa 2 Goodbye Despair Build 1312489

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Jabberwok adasy - bir wagtlar meşhur syýahatçylyk mekany, häzirki wagtda adamsyz ada adatdan daşary arassa bolup galýar. “Hope's Peak” akademiýasyndaky synpdaşlaryňyz, bu adany “ýakymly kepderi, ýüregi gysýan mekdep sapary” üçin iň owadan mugallymyňyz getirdi. Hemmeler güne hezil edýän ýaly ... Monokuma ganhor oýnuny täzeden başlaýança! Özara öldürilýän bu adada galan, gaçmagyň ýeke-täk umydy adanyň syrlaryny çözmekden ybaratdyr. Beöne duýduryş beriň, käwagt hakykat öz umytsyzlygy bolup biler ...

Öldüriji adanyň wibesleri: Bu ada jennetine düşeniňizde adam öldürmek ýeke-täk serişdedir. Klasdaşlaryňyz kokos ýaly gaçyp başlanda, her ganhor wakany öwrenmeli, aç-açan ot iýmeli we her bir ganhor wakanyň aňyrsynda mümkinçilik, sebäp we serişdeleri açmak üçin synpdaşlaryňyz bilen söhbetdeşlik geçirmeli bolarsyňyz! Tire-taýpa geňeşi: Synp synagynda beýleki okuwçylar bilen ähli täze oýunlarda kellä geçersiňiz, ýalan hakykatlaryny atarsyňyz we hakykatdanam bolup geçen zatlary açmak üçin subutnamalaryňyzy ulanarsyňyz. Emma seresap boluň! Talyp razy bolmasa, sizi ýeke-täk Rebuttal Showdown-a garşy çykarlar we argumentiňizi goramaga mejbur ederler!

Iň ýakynlardan halas bolmak: subutnamalaryňyzy klasdaşlaryňyzyň argumentleri bilen deňeşdiriň we hakykaty kimiň aýdýandygyny kesgitläň. Gözel ýerleriňizde şübhelenýän bolsaňyz, iň soňky hakykaty ýüze çykarmak we durmuşyňyz bilen gaçmak üçin dürli wagt we refleks esasly oýun ulgamlarynda şol tropiki ýylylygy açyň! Adamzat başga bir mehaniki jandarlar tarapyndan fromerden kowuldy. Planetany yzyna almak üçin iň soňky synanyşykda, adam garşylygy basybalyjylary ýok etmek üçin android esgerlerine güýç iberýär. Indi, maşynlar bilen androidleriň arasynda uruş dowam edýär ... soonakynda dünýäniň ýatdan çykarylan hakykatyny açyp biljek uruş.

SURATLAR

Danganronpa 2 Goodbye Despair Build 1312489 Mugt göçürip almak

Danganronpa 2 Goodbye Despair Build 1312489 Mugt göçürip almak

Danganronpa 2 Goodbye Despair Build 1312489 Mugt göçürip almak

Danganronpa 2 Goodbye Despair Build 1312489 Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 7
 • Prosessor: 2.8 GGs Intel Core 2 Duo ýa-da has gowusy
 • Oryat: 3 GB RAM
 • Grafika: Iň azyndan 1 Gb VRAM bilen OpenGL 3.2 gabat gelýän GPU
 • DirectX: 9.0c wersiýasy
 • Saklamak: 5 GB boş ýer
 • Oýun nädip gurulmalyDanganronpa 2 Goodbye Despair Build 1312489

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunDanganronpa 2 Goodbye Despair Build 1312489 gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz