DAEMON X MACHINA v1.0.1

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Daşarky, Aýyň betbagtçylygyndan soň ýüze çykan adamzadyň täze tohumy. “Orbital” guramasy üçin hakyna tutma adam hökmünde siz adamzadyň Ölmezlere garşy ýaşamagy üçin umytsyz söweşiň birinji hataryndadyňyz, adam döredijilerine garşy gozgalaň eden korrumpirlenen AI-ler. “Arsenal” diýlip atlandyrylýan doly özleşdirilip bilinýän mehanany synagdan geçirip, özüňiz ýaly hakyna tutma hakdaky hakyna tutma hakdaky toparlar bilen birleşmeli we Ölmez-ýitmezleri bir gezek ýeňmek üçin tabşyryklary ýerine ýetirmeli. Carefulöne seresap boluň, hakyna tutma söweşijiler bilen söweşde şu günki ýaranlar ertiriň duşmany bolup bilerler. Keniçiro Tsukudanyň öňdengörüjilikli akyllaryndan we yzarlaýan meç dizaýneri Shoji Kawamoriniň ýokary tizlikli mech hereketiniň täze nesli gelýär.

Söweş meýdanyndan ýokaryk çykyň we zaýalanan maşynlara we gargantuan ullakan ölmez-ýitmezlere garşy frenetiki, ýokary derejeli mehan söweşine gatnaşyň. “Arsenal” mechiňizi dürli ýaraglar we bölekler bilen doly kesgitläň. Halas bolmak söweş meýdanynda çybykda ulanyp boljak bölekler we ýaraglar üçin duşmanlary ýeňdi. Dürli kosmetiki wariantlar bilen pleýer awataryňyzy sazlaň. Pyçagyň aşagyna giriň we adam keşbiňize görä täze hünärleri öwrenmek üçin giň göwrümli üýtgeşmeler alyň. Başlyklary ýok etmek ýa-da Ölmez bazalary kartalaşdyrmak we güýçli enjamlary açmak üçin Gözleg missiýalaryny bilelikde ýerine ýetirmek üçin onlaýn Hyzmatdaşlyk re iniminde oýunçylar bilen birleşiň. Beýleki oýunçylara 1 ýa-da 2 ýa-da 2 wersiýa rejesinde söweşiň we iň ýokary hakyna tutma bolmak üçin lider sanawyna çykyň.

30-dan gowrak BattleMechs-i dürli kombinasiýalarda ýerleşdiriň. Garşydaşlaryňyzy ýeňip geçmek we ýeňmek üçin ýer, ýerleşiş, ýarag saýlamak we aýratyn ukyplary ulanyň. TERJIME EDIP BOLANOK Damlaňyzy gowulaşdyryň we sazlaň. Bir hakyna tutma adam hökmünde dürli ýerlere syýahat ediň, missiýalary ýerine ýetiriň we dürli asylly jaýlar we ýerli toparlar bilen abraýyňyzy dolandyryň. GYSGAÇA raýat urşuna gatnaş “MEKSLERI ”IZI KÖMEK PVP MULTIPLAYER & SKIRMISH MODE, dostlaryňyz bilen kelläme gitmek, onlaýn garşydaşlar bilen bäsleşmek ýa-da AI-ä garşy strategiýalaryňyzy barlamak üçin bir oýunçy çaknyşyk re modeimine geçmek üçin “Mechs we MechWarriors” toparyny düzüň.

SURATLAR

DAEMON X MACHINA v1.0.1 Mugt göçürip almak

DAEMON X MACHINA v1.0.1 Mugt göçürip almak

DAEMON X MACHINA v1.0.1 Mugt göçürip almak

DAEMON X MACHINA v1.0.1 Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 8.1 / 10
 • Prosessor: Intel i5-3470 / AMD FX-8300
 • Oryat: 6 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA Geforce GTX 660 / Radeon HD7870
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklamak: 13 GB boş ýer
 • Oýun nädip gurulmalyDAEMON X MACHINA v1.0.1

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunDAEMON X MACHINA v1.0.1 gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz