Cyberpunk 2077 (v1.61)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

“Cyberpunk 2077”, güýç, jadylaýyş we bedeniň üýtgemegi bilen gyzyklanýan megalopolis, Gijeki şäherde döredilen açyk dünýä, hereket-başdan geçirmeler. Ölmezligiň açary bolan ýeke-täk implantadan soň gidýän hakyna tutma bikanun V hökmünde oýnaýarsyňyz. Siz öz keşbiňiziň kiber programma üpjünçiligini, başarnyklaryny we oýnawaç stilini sazlap bilersiňiz we saýlan hekaýaňyzy we töweregiňizdäki dünýäni emele getirýän giň şäheri öwrenip bilersiňiz.

Kibernetiki enjamlar bilen enjamlaşdyrylan we gijeki şäheriň köçelerinde öz rowaýatyňyzy gurýan kiberpunk boluň. Öz keşbiňizi noldan dörediň we üç sany üýtgeşik Lifepaths-dan olaryň fonuny saýlaň. Bir topar paýhasly Street Kid, erkinligi söýýän göçmen ýa-da rehimsiz Corpo roluny alyň.

Görüş, çylşyrymlylyk we çuňluk taýdan täze standartlary kesgitleýän “Night City” -iň açyk dünýäsine giriň. Geljegiň ajaýyp megalopolisini we giň etraplaryny öwreniň, hersinde ajaýyp wizual tagam, ýaşaýjylar we pul gazanmak mümkinçiligi bar. Gijeki şäheriň köçelerini dolandyrýan güýçli toparlaryň agzalary bilen aragatnaşyk saklaň.

Durmuşyňyzyň iň töwekgelçilikli işini alyň we ölmezligiň açary bolan prototip implantasyny yzarlaň. Rowaýata öwrülen Rokerboý, Jonni Silwerhand (Keanu Riwes oýnaýar) tarapyndan dolandyrylsa, korporatiw dolandyrylýan dünýäniň ugruny baky üýtgedersiňiz. Bularyň hemmesi Run the Jewels, Refused, Grimes, A $ AP Rocky, Gazelle Twin, Ilan Rubin, Riçard Devine, Nina Krawiz, Deadly Hunta, Rat Boy we Tina Guo ýaly sungat işgärleriniň serhoş ses ýazgysyny diňlän mahaly.

SURATLAR

Cyberpunk 2077 (v1.61) Mugt göçürip almak

Cyberpunk 2077 (v1.61) Mugt göçürip almak

Cyberpunk 2077 (v1.61) Mugt göçürip almak

Cyberpunk 2077 (v1.61) Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 10 64 Bit, Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit Service Pack 1, Windows Vista 64 Bit Service Pack 2 * (* Vista OS işleýän bolsa maslahat berilýär NVIDIA wideo kartasy)
 • Prosessor: Intel Core 2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz (4 CPU) / AMD Phenom 9850 Dört ýadroly prosessor (4 CPU) @ 2.5GHz
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA 9800 GT 1GB / AMD HD 4870 1GB (DX 10, 10.1, 11)
 • Saklama: 72 Gb boş ýer
 • Ses kartasy: 100% DirectX 10 gabat gelýär
 • Oýun nädip gurulmalyCyberpunk 2077 (v1.61)

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunCyberpunk 2077 (v1.61) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz