Cyberpong

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: COLOPL, Inc.

Neşirçi: COLOPL, Inc.

Çykan senesi: 2016-njy ýylyň 28-nji apreli

Reanr: Hereket, Tötänleýin, VR

Sanly orblara urmak size iň uly şöhrat gazanyp biljek kibernetik giňişlige giriň! Bu retro görnüşli oýunda näme ýasalandygyňyzy subut etmek üçin size iki sany eşik berilýär. Playereke oýunçy re modeiminde başarnygyňyzy ulanyň we köp oýunçy oýunlarynda dostlaryňyza garşy duruň!

Leeke oýunçy tükeniksiz re .im

Sanly kublaryň diwaryndan näçe wagt diri galyp biljekdigiňize göz aýlaň. Localerli we global lider tagtalarynda ýokary bal gazanyp, öwünmek hukugyny alyň. Şol ýerdäki iň oňat Cyberponger bolmak üçin zerur zat barmy?

Köp oýunçy oýunlary

Dostlaryňyza garşy durmaga ýa-da global deňeşdirmämizi ulanmaga taýyn boluň. Bu ýeke-täk oýunlar, hakykatdanam nähili gowydygyňyzy görmek üçin pälwan swinginiň ussatlygyny synap görer! LAN oýunlary, dost oýunlary we deňeşdirme bar.

Kuwwatlylyk

Playerekeje pleýerde energiýa ýygnaň we güýçleriňizi güýçlendiriň! Energiýaňyzy netijeli dolandyryň, ýogsa gelýän kublaryň öňünde özüňizi ejiz görersiňiz!

SURATLAR

Cyberpong Mugt göçürip almak

Cyberpong Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

  • OS: Windows 7 SP1, Windows 8.1 ýa-da has soňraky Windows 10
  • Prosessor: CPU: Intel i5-4590, AMD FX 8350 ekwiwalent ýa-da has gowy
  • Oryat: 4 GB RAM
  • Grafika: Nvidia GeForce GTX 970, AMD Radeon R9 290 ekwiwalent ýa-da has gowusy
  • DirectX: 10-njy wersiýa
  • Saklanylýan ýer: 500 MB boş ýer


Oýun nädip gurulmalyCyberpong

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunCyberpong gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGA.NZ
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

COPIAPOP.COM
OWükiziz

UPFILE.MOBI
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

DOCS.GOOGLE.COM
OWükiziz