Cybernetic Fault (v1.22)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Kibernetiki näsazlygy mugt göçürip almak (v1.22) Kompýuter oýny Öň gurlan göni baglanyşykda Dmg iň täze ähli täzelenmeler we DLC-ler bilen Köp oýunçy

Kibernetiki näsazlyk a satirik ylma garşy hekaýa bilen başdan geçirme oýny. Oýunçy, başarnyksyzlygyndan utanmaýan we hakykata we umumylyga batyrgaý synaglary geçirýän romantik alym rolunda özüni duýar. manysy. Enjam üçin görkezmeleri okamaga we hasaplamaga wagty ýok! Nusgawy ylym bilen aýgytly arakesmesiz dünýä indi halas bolup bilmez! Aslynda baş gahryman elmydama dogry däl. Asla dogry bolmaly däl. Käwagt dünýäniň ykbaly gereksiz bilimlerden azat ýarym bilimli adamlara bagly. Öňe gidişlik etmek ylmy synaglar, simleri ýapmak üçin demir bölekleri ýeterlikdir. Ylymda täze söz aýtmak üçin diňe gyzyl düwmä basyň. Ora-da bolmasa, bir zady ýatdan çykaryň, garyşdyryň.

Bu ylym. Hakykata hoş geldiňiz! Görnüşine görä ýagdaýlar dünýäniň ykbalyny kesgitlemek hukugyňyza garşy. Ferro-uran suwuklygy bolan kran döwülýär, ýa-da ýadro reaktoryny çaltlaşdyrmak üçin kod gabat gelýär öçürmek üçin kod bilen ýa-da aň teleportatorynyň simleri gysylýar ... Emma wagtlaýyn kynçylyklar ýüz öwürmäge sebäp däl! Bu balyoz alyp, operasiýa ulgamyny sazlamaga bahana. Şübhe bir gapdala - şübhe hakykat pursady däl. Gizlin güýçler 5G diňleriniň üsti bilen ýerüsti ýerlere gözegçilik edýärler. Başga zehinli gözlegçilere omen iberýärler. Arwahlar taşlanan ýadro içinde aç-açan aglaýarlar kuwwat ösümlikler.

 • Reanr
  • Hereket
  • Başdan geçirmeler
  • Simulýasiýa

 • Çykan senesi
  2020-nji ýylyň 25-nji sentýabry
 • Platformalar
  • Kompýuter

 • Ulgam talaplary

 • OS:

  Windows 7, 8, 10 (x64)


 • Prosessor:

  Intel ýadrosy i5


 • Ram:

  8 GB


 • Grafika:

  GeForce GTX 1060


 • DirectX:

  11-nji wersiýa


 • Saklama:

  1200 MB boş ýer


 • Oýun nädip gurulmalyCybernetic Fault (v1.22)

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunCybernetic Fault (v1.22) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz