Custom Order Maid 3D2 It’s a Night Magic

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Custom Order Maid 3D2 Bu gijeki jadyly mugt göçürip almak, imperiýa kluby. Hanymlar we jenaplar gelip, ýygnanýan iň kaşaň bar. The owadan gyrnaklar ol ýerde işleýänler tans edip, müşderiler bilen gyzyklandy.

Custom Order Maid 3D2 - Gijeki jady, Kiss tarapyndan oýnalýan we S-kazyýet tarapyndan paýlanan oýun. Bu degişlidir tötänleýin oýun reanry, kiçi kategoriýa we 2019-njy ýylyň 31-nji iýulynda goýberildi. Goldaýan oýun platformasy PC, USK (güýmenje programma üpjünçiliginiň öz-özüni düzgünleşdirmegi) entek oýna baha bermedi. Bu profilde ähli täzeliklerimizi, skrinşotlarymyzy we mümkin wideolary jemleýäris, şeýle hem Custom Order Maid 3D2 üçin deslapky syn we synag - Bu gijeki jady. Iki maşgala

Alhimiýa dünýäsine pul aç, ýöne ýagşy niýetli Mistiniň tekepbirlikleriniň gündelik başdan geçirmelerinde giriň başdan geçirmeleri gözleýän Gladyswe partlaýjy “hünärmen” Winifred. Mistiniň Zümrüd planşetine berlen alhimiýa hakykatyny gözleýän hekaýasynda ussat elementleriň nusgawy JRPG stilinden lezzet alyň.

“Custom Order Maid” -de oýunçylar adaty öý goşlaryny ýasamak ýaly gündelik işlerden başlap, has çylşyrymly zatlara çenli şäher ilatyndan gözleg işlerine gatnaşyp bilerler. Şeýle hem, oýunçylar ussatlyk üçin material ýygnamak arkaly häsiýetleriniň ösüşini, enjamlaryny we häsiýetlerini sazlap bilýärler. Söweşde ýeňiş gazanjak hakykatdanam özboluşly bir häsiýet dörediň!

Adaty Awstriýa maşgalasynda dünýä inen dogany Dylan tarapyndan ulaldy. Ol mähirli we optimistik gyz, ýöne garyplyk bilen näletlenýär. Pul barada aýdylanda, töweregindäki zatlary yzygiderli ýok edýär we netijede tükeniksiz karz toplady. Alhimik hökmünde baý bolmak arzuwy, köplenç alhimiýa arkaly çäksiz altyn döretmek hakda hyýal edýär.

 • Reanr
  • Başdan geçirmeler
  • Anime
  • Simulýasiýa

 • Çykan senesi
  2021-nji ýylyň 17-nji aprelinde
 • Öndüriji
  • Çeri öpüş oýunlary

 • Neşirçi
  • Çeri öpüş oýunlary

 • Platformalar
  • Kompýuter

 • SURATLAR

  Custom Order Maid 3D2 It’s a Night Magic Mugt göçürip almak

  Custom Order Maid 3D2 It’s a Night Magic Mugt göçürip almak

  Custom Order Maid 3D2 It’s a Night Magic Mugt göçürip almak

  Custom Order Maid 3D2 It’s a Night Magic Mugt göçürip almak

  Custom Order Maid 3D2 It’s a Night Magic Mugt göçürip almak

  Custom Order Maid 3D2 It’s a Night Magic Mugt göçürip almak

  Ulgam talaplary

 • OS:

  WindowsR 7 / 8.1 / 10 (versionhli wersiýalary 64 bitli bolmaly.)


 • Prosessor:

  Intel Core i3


 • Ram:

  4 GB


 • Saklama:

  7 GB


 • Oýun nädip gurulmalyCustom Order Maid 3D2 It’s a Night Magic

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunCustom Order Maid 3D2 It’s a Night Magic gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz