Crysis

LINKLERI OWüklemäge gidiň

“Crysis Free Download”, “Survive” -a uýgunlaşyň Bir epiki hekaýa oýunçylary taktikalaryna we çemeleşmelerine uýgunlaşmaga mejbur edip, hemişe üýtgeýän gurşawa iterýär. söweş meýdanlaryny basyp alyň täze doňan jeňňelden başlap nol agyrlyk güýji keseki gurşaw.

Techokary tehnologiýaly Nanosuit oýunçylara söweş meýdanynda hakyky wagtda ukyplaryny artdyrmaga mümkinçilik berýär. Oýunçylar tizligini, güýjüni, ýaraglaryny we geýmek ukyplary ýagdaýlara döredijilikli taktiki usullar bilen çemeleşmek. Ullakan modul ýaraglary oýunçylara oýun stiline görlüp-eşidilmedik gözegçilik edýär. Oppozisiýany eksperimental ýaraglar bilen ýok ediň, keseki tehnologiýany tapyň we duşmanlary ýuwaşlyk bilen uklap bilýän taktiki ok-därilere çenli ok-därileri ulanyň. Krizis 3

Ömürboýy duşman AI oýunçylara ýagdaýa baha bermäge we oňa strategiki çemeleşmäge çagyrýar. Bu iň çalt bolmak hakda däl barmak oýnaýjylary herekete getiriň reaktiw däl-de, söweşe işjeň gatnaşmaga çagyrylýar. Hakyky nol-agyrlyk gurşawynda elhenç keseki görnüşlere garşy göreşiň, bu ýerde fizika hemme zady üýtgedýär, sebäbi oýunçylar “Zero-G” hereketine uýgunlaşmaly we ýaraglaryndan alnan zatlar bilen göreşmeli we ş.m. “Crytek” -iň eýeçiligini ulanyp, ýerden guruldy CryENGINE 2“Crysis” -iň wizuallary doly “DX10” goldawy we köne maşynlarda berk öndürijilik bermek üçin ulaldylan görnüşler bilen “sungatyň ýagdaýyny” kesgitleýär.

Päsgelçilikleri ýok etmek, ulaglary VTOL-dan gaýyklara sürmek we daşky gurşawy duşmanlaryňyza garşy ulanmak arkaly açyk Crysis dünýäsinden öz ýoluňyzy saýlaň.

 • Reanr
  • Hereket
  • Açyk dünýä
  • Atyş

 • Çykan senesi
  2023-nji ýylyň 13-nji noýabry
 • Öndüriji
  • Crytek

 • Neşirçi
  • Elektron sungat

 • Platformalar
  • Kompýuter

 • SURATLAR

  Crysis Mugt göçürip almak

  Crysis Mugt göçürip almak

  Crysis Mugt göçürip almak

  Crysis Mugt göçürip almak

  Ulgam talaplary

 • OS:

  Windows XP / Vista ýa-da has täze


 • Prosessor:

  Intel Core 2 DUO ýa-da Has gowusy


 • Ram:

  4 GB


 • Saklama:

  8 GB


 • Grafika kartasy:

  NVIDIA GeForce 8800 GTS / 640 ýa-da şuňa meňzeş


 • Oýun nädip gurulmalyCrysis

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunCrysis gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz