Crunch Element VR v24.12.2020

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Döwmek “Crunch Element” -iň esasy mehanikidir. Diwar zarýadlaryny ýerleşdiriň, granat zyňyň we birleşmeleriň açyk giriş nokatlaryny döwmek üçin diwarlara, potoloklara we pollara deşik urmak üçin özboluşly ýarag ulanyň! Girişiňizi üns bilen meýilleşdiriň! Beýleki tarapa nämä garaşýandygyny hiç wagt bilmeýärsiňiz ... Agaç we guradyjy enjam ýaly materiallardan ýasalan içki diwarlardan oklar! Beton ýaly agyr materiallardan partlamak üçin agyr partlaýjy serişdeleri ulanyň. Barrikadalary döwýän çekiç we täsir granatlary ýaly gurallar bilen çalt işlediň! Amallar El bilen ýasalan derejeleriň bir toparyny birleşdirýän täze flagman rejimi. Moreolda has köp zat, saglyk, ok-däri we partlaýjy serişdeleri satyn almak üçin derejelerde halas ediş talaňçylygy! Prosedura tertibi - Gurluş düzülişini yzygiderli üýtgedip, prosessual döredilen birleşmelere öz başarnygyňyzy ýitiriň! Sandbox - arsenalyňyz bilen tanyşyň we Sandbox-da Crunch Element-iň mehanikasyny öwreniň, atyş meýdançasy we öldürilýän ýer bar!

20 täsin ssenariýa - Amallar re modeiminde görkezilen 20 täsin ssenariýada taktikaňyzy öwreniň. Çemeleşmäňizi garyşdyryň, täze enjamlary synap görüň we nädip oňat işläp biljekdigiňize göz aýlaň ... Täze ssenariýalar yzygiderli goşulýar! “Perfect Loadout” -yňyzy guruň - ajaýyp gurnamaňyzy ýasamak üçin optika, çyralar, tutawaçlar we dodak enjamlary goşmak üçin ýaraglary üýtgediň. Diwar zarýadlary, çekiçleri döwmek, granat atmak we ş.m. ýaly taktiki enjamlar bilen ýarag saýlamagyňyzy öwüň! 4-e çenli oýunçy kooperatiw - Toparyňyz bilen birleşiň ýa-da ýalňyz möjek ýaly kynçylygy kabul ediň! 4 Üýtgeşik maksatlar - Her bir missiýanyň öz maksatlary bar, olary çykarmazdan ozal ýerine ýetirilmeli! Destok edilip bilinýän gurşawlar - Maksatlara ýetmek üçin birleşmäňizi partlaň, uruň we atyň. Näme gerek bolsa!

SURATLAR

Crunch Element VR v24.12.2020 Mugt göçürip almak

Crunch Element VR v24.12.2020 Mugt göçürip almak

Crunch Element VR v24.12.2020 Mugt göçürip almak

Crunch Element VR v24.12.2020 Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 7 SP1, Windows 8.1 ýa-da Windows 10
 • Prosessor: Intel® i5-4590 / AMD FX 8350 ekwiwalent ýa-da has uly
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA GeForce GTX 1060, AMD Radeon RX 480 ekwiwalent ýa-da has gowusy
 • Saklamak: 3 GB boş ýer
 • Oýun nädip gurulmalyCrunch Element VR v24.12.2020

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunCrunch Element VR v24.12.2020 gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz