Craft The World v1.9.002 + 9 DLC

LINKLERI OWüklemäge gidiň

“Craft The World”, “Dungeon Keeper”, “Terraria” we “Dwarf Gala” garyndysy bolan özboluşly sandbox strategiýasy oýny. Howply jandarlar tarapyndan ýaşaýan tötänleýin döredilen dünýäni gözden geçiriň, derwüş gala guruň, çeşmeler ýygnaň we zerur zatlary, ýaraglary we ýaraglary ýasap bilersiňiz. HUDA-SIMULASI .ASY, belli bir ýerlerde gazmagy, duşman jandarlaryna hüjüm etmegi we jaýlary we beýleki desgalary gurmagy buýruk berip, derwüş taýpasyna gözegçilik edýärsiňiz. Derwüşleriňize iýmit we egin-eşik bermeli, dünýäniň beýleki ýaşaýjylaryna garşy söweşeniňizde olara jady bilen kömek etmeli bolarsyňyz. Oýuny bir derwüş bilen başlaýarsyňyz we tejribäňiziň ýokarlanmagy bilen goşmaça derwüşler gazanarsyňyz.

SANDBOX Oýun Bu dereje ada hökmünde tötänleýin döredilýär, tebigy çäkler bilen çäklendirilýär: gyralarynda okeanlar, aşagyndaky lava we ýokardaky asman. Beýleki aýratynlyklar gije-gündiz we üýtgeýän howa şertlerini öz içine alýar. Dünýä ululygy, çyglylygy, temperaturasy, sebiti, ösümlik we haýwanat dünýäsi bilen tapawutlanýar. Taşlanan zallar we hazynaly otaglar adalaryň çuň ýerinde gizlenýär.

Ilki başda esasy gurallaryň we zatlaryň reseptlerini tapyp, ýatmak we iýmek üçin kiçijik jaý gurýarsyňyz. Soň bolsa taýpanyň ululygy artýar we dünýäniň beýleki ýaşaýjylarynyň ünsüni özüne çekýär. Olaryň köpüsi gijeki jandarlar we ýer astynda ýaşaýarlar. Dünýäler zombi, süňkler, goblinler, tomaşaçylar, arwahlar, äpet möýler we başgalar ýaly hyýaly jandarlardan doly. Olaryň käbiri, görüş meýdanyna girmese, derwüşlere az ähmiýet berýärler. Beýlekiler bolsa uly toparlara ýygnanyp, derwüşleriň ýaşaýan ýerine girmäge synanyşýarlar.

Ylahy barlyk hökmünde dürli jadylara eýe bolýarsyňyz. Derwüşleriň hereketini çaltlaşdyryp, kiçijik portallary açyp, haýwanlary gorkuzmak üçin gara gowaklary ýagtylandyryp, ýagyş ýa-da agaç ösmegi görnüşinde tebigy jady döredip, haýwanlaryň kellesine ot açyp, peýdaly çeşmeleri we gizlin otaglary tapyp bilersiňiz. şeýlelik bilen çeşmeleri çykarmagy, dünýäni öwrenmegi we kömekçileriňiziň köpelmegini çaltlaşdyrmaga kömek edýär.

SURATLAR

Craft The World v1.9.002 + 9 DLC Mugt göçürip almak

Craft The World v1.9.002 + 9 DLC Mugt göçürip almak

Craft The World v1.9.002 + 9 DLC Mugt göçürip almak

Craft The World v1.9.002 + 9 DLC Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows Vista ýa-da has soňraky
 • Prosessor: 2.0 GHz goşa ýadro protsessor
 • Oryat: 1 GB RAM
 • Grafika: Intel Graphics
 • DirectX: 9.0 wersiýasy
 • Saklamak: 200 MB boş ýer
 • Oýun nädip gurulmalyCraft The World v1.9.002 + 9 DLC

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunCraft The World v1.9.002 + 9 DLC gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz