Cozy Grove v3.2.0

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Üýtgeýän, hemişe üýtgeýän adada düşelge gurmak baradaky durmuş oýny bolan “Cozy Grove” -a hoş geldiňiz. Ruh gözlegçisi hökmünde her gün adanyň tokaýynda aýlanyp, täze gizlin syrlary tapyp, ýerli arwahlary köşeşdirmäge kömek edersiňiz. Az wagt we köp ussatlyk bilen Cozy Grove-a reňk we şatlyk getirersiňiz! Mätäç bir ruhuňyza kömek edeniňizde janly owadan, dinamiki, el bilen çekilen peýza .lar. Tapmak we dostlaşmak üçin onlarça ýatdan çykmajak keşpler we ruhlar. Wagtyň geçmegi bilen her bir ruhuň özboluşly, giň hekaýasy bar. Ruhy haýwanlary, senet bezeglerini ýygnaň, balyk tutmaga gidiň we başgalar! 40+ sagatlyk kampaniýa, birnäçe aýlap oýnamak üçin niýetlenen gapdal gözlegler bilen dolduryldy. Bu hakykatdanam haýwanlaryň kesişine meňzeş oýun. Collectygnamaly zatlar bar we her gün elmydama etmeli bir zat bar. Arwah aýylarynyň hersi bilen yzarlaýan kiçijik hekaýalaryňyzy gowy görýärin. Slowuwaş-ýuwaşdan başlaýar, ýöne bir hepde töweregi wagt başlaýar. Bugda haýwanlaryň kesişmesini oýnamak isleseňiz, bu iň ýakyn zat bolmagy mümkin. 9/10 Hakykatdanam gyzykly oýun!

Haýwanlaryň geçişi ýaly, “Cozy Grove” hakyky dünýä wagty bilen sinhronlanýar we her gün 30-60 minut täze gözleg mazmunyny üpjün edýär. Ondan soň ýüregiňizi kanagatlandyryp, balyk tutup, senet edip we bezäp bilersiňiz! Oýun, oýundaky ösüşiňize baglylykda her gün çäklidir, meniň pikirimçe, bu özüne çekiji bolýar. Oýunlaryň üsti bilen yzygiderli partlaýan biri hökmünde, bu meni her gün birneme öňe gitmek üçin göni manyda gaýdyp gelýär. Nyşanlar hem dürli-dürli, sebäbi maýyplygyň tarapdary hökmünde käbir wekilçilikleri görüp, gaty minnetdar boldum. Umuman aýdanyňda, Hasyl aýy ýaly tötänleýin, hekaýa esasly oýunlara we Haýwan geçelgesindäki ýaly samsyk haýwan gahrymanlaryna muşdak bolan islendik adama bu oýny maslahat berip bilerin.

SURATLAR

Cozy Grove v3.2.0 Mugt göçürip almak

Cozy Grove v3.2.0 Mugt göçürip almak

Cozy Grove v3.2.0 Mugt göçürip almak

Cozy Grove v3.2.0 Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 10
 • Prosessor: Intel Core i5 2.5 GHz ýa-da şoňa deň
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: Intel HD Graphics 4000
 • Saklamak: 3 GB boş ýer
 • Oýun nädip gurulmalyCozy Grove v3.2.0

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunCozy Grove v3.2.0 gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz