COVID – 19 BIOHAZARD

LINKLERI OWüklemäge gidiň

COVID - 19 BIOHAZARD Mugt göçürip almak Kompýuter oýny öňünden gurlan göni baglanyşykda ähli täzelenmeler we DLC-ler bilen iň soňky dmg köp oýunçy.

Waksinalary almaga we wirusdan halas bolmaga taýynmy? Covid 19 Biohazard a ilkinji adam atyjy Düwürtiklere esaslanýan oýun sanjymlary tapmaly we wagt gutarmanka çykmaly bolarsyňyz, ýöne Wiruslar sizi ýok etjek bolýarlar. COVID-19 BIOHAZARD Wirus bilen ýokaşmak üçin döredilen toslama wideoýazgy, bu ýerde olary güýçli ýaraglar bilen öldürip bilersiňiz, .Siziň şatlykly wagtyňyz bolar! Siziň wezipäňiz sanjymlary wagt gutarmanka tapmak bolar, her gezek sanjym alanyňyzda sagatda 15 goşmaça sekunt bolar we saglygyňyzyň 20% -ini bejerer. Fireangyn serkerdesi

Thehli sanjymlary alsaňyz we Çykyş gapysyndan girseňiz, indiki derejäni açarsyňyz. Wirus wirus ýagdaýy bilen bilelikde täzelener, köp derejeleri, duşmanlary we oýun elementlerini goşmagy meýilleşdirýäris. Bu täzelenmeler, Discord serwerimizdäki seslenmelerimize täsir eder (Iňlis kanalyny barlaň). Wirusyň bejergisi tapylanda iň soňky täzelenmä başlarys. Ulanyp bilersiňiz 3 dürli ýarag, hersine integral çyrasy we wiruslary partlatmak üçin ulanyp boljak käbir granatlar bar, ýöne size duýduryş berýärin, bu aňsat bolmaz, size kyn pursat berjek käbir Mini başlyklar bar.

 • Nyşanlary saýlamak
 • Dereje açmak
 • Birinji we Üçünji adam oýunlary
 • 3 ýarag (ýönekeý ýarag, tüpeň we tüpeň)
 • Granatlar
 • Elçyra
 • Duşman Koronawirus
 • Mini başlyklar
 • Reanr
  • Hereket
  • Başdan geçirmeler

 • Çykan senesi
  2020-nji ýylyň 22-nji iýuly
 • Platformalar
  • Kompýuter

 • SURATLAR

  COVID – 19 BIOHAZARD Mugt göçürip almak

  Ulgam talaplary

 • OS:

  WINDOWS® 7, 8, 8.1, 10 (64-BIT zerur)


 • Prosessor:

  Esasy i7


 • Ram:

  8 GB


 • Saklama:

  10 GB


 • Grafika:

  NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB


 • Oýun nädip gurulmalyCOVID – 19 BIOHAZARD

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunCOVID – 19 BIOHAZARD gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz