COROPATA

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Himawari goňşulara turp gowşurmak isleýär, ýöne ilki bilen Rube Goldberg bulaşyklaryny ýeňip geçmek üçin kömege mätäç! Bu enigma oýnunda Himawari maksadyna gönükdirmäge kömek ediň! Garaşsyz gyz Himawari kömek edýän oýun. Dünýäde aladasyz öňe barýan Himawari gytaklaýyn kömek etmek üçin zatlary ekrana ýerleşdirmeli. Sahnada ýerleşdirilen zatlar doly däl tapmanyň bir bölegi. Tapmany gutarmak üçin sanawyňyzy ýerleşdiriň, Himawari howpsuz barmaly ýerine ýeter. Sometimesöne käwagt Himawari özüne çekiji duýýar we isleýän zadyny edýär ...? Şeýle hem Himawariniň energiýasyny we keýpini üýtgedýän zatlar bar. Käwagt boşlugyň üstünden aç-açan top atar, ýa-da käwagt keýpi erbet bolar welin, diňe topy urar. Iýmit bilen energiýasyny dikeldiň we howplar, goňşy pişikler haýwanlara we ş.m. bilen keýpini gowulaşdyryň ýa-da erbetleşdiriň.

Baýrakly oýun re directorissýory Yuu Suzukiniň kellesi, Şenmue, dünýäniň dürli künjeklerinden oýunçylaryň hyýalyny özüne çeken taryhdaky iň hyjuwly oýun taslamalarynyň biri hökmünde tanalýar. Şenmue, RPG oýunlary üçin açyk dünýä formatyny döretdi. Kinematiki yzygiderliligi, hakyky söweş ulgamyny we kiçi oýunlary öz içine alýan çuňňur hekaýa bilen haýran galdyryjy dünýä, Şenmue bütin dünýäde meşhurlyk gazandy. Kakasynyň ölüminden ar almak üçin 18 ýaşly ýapon söweş sungatynyň ussady Ryo Hazuki ýaly oýna. “Şenmue” eposynyň üçünji bölüminde Ryo kakasynyň ganhory tarapyndan gözlenýän “Feniks aýnasynyň” aňyrsyndaky syry çözmäge synanyşýar.

Syýahaty, işjeňligi bilen ajaýyp we ajaýyp landşaftlar bilen gurşalan Hytaýyň oba ýerlerini çuňňur şekillendirýär. Rýonyň başdan geçirmeleri ony Feniks aýnasynyň aňyrsynda hakykaty bilýänleri derňemek bilen meşgullanmagy, humarly oýunlarda oýnamak, oýun oýnamak we ýarym gün işlemek üçin şäherlere we dag obalaryna alyp barýar. Topar ýaryşy - Topar hökmünde ýaryş, topar hökmünde ýeňiň. Topardaşlaryňyza kömek etmek, garşydaşlary derbi-dagyn etmek we Team Ultimate-i çykarmak üçin dürli topar hereketlerini ulanyň. Öndürijilik we derini özleşdirmek - Awtoulagyňyzyň daşky görnüşini we işleýşini üýtgediň Wisps - garşydaş toparlary ýeňip geçmek we öňe gitmek üçin 14 ajaýyp hüjüm we gorag serişdesi! Başdan geçirmeler tertibi - Oýunçylaryň esasy oýun aýratynlyklary we gahrymanlary bilen tanyşýan täsin hekaýa tejribesi. Dürli nyşanlar we görnüşler - Sonik verseleminiň dürli künjeginden 15 oýnalýan nyşan we Tizlik, Tehnika we Güýç ýaly 3 sany aýratyn nyşan görnüşi.

SURATLAR

COROPATA Mugt göçürip almak

COROPATA Mugt göçürip almak

COROPATA Mugt göçürip almak

COROPATA Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 7/8/10
 • Prosessor: Intel Core i5
 • Oryat: 2 GB RAM
 • Saklamak: 10 MB boş ýer
 • Oýun nädip gurulmalyCOROPATA

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunCOROPATA gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz