Command & Control 3 (v1.7.10)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Buýruk we gözegçilik 3 Mugt göçürip almak Kompýuter oýny öňünden gurlan göni baglanyşykda Dmg iň soňky bilen Updateshli täzelenmeler we DLC köp oýunçy

Bonistan Halk Respublikasy raýat ýagdaýynda uruş iki ýyllap hökümet bilen hökümetiň arasyndaky gapma-garşylyk sebäpli oppozisiýa. Bu aralykda, "Erkinlik säheri" radikal hereketiniň terrorçylary ýurduň 70% -ini basyp almagy başardylar territoriýasy. Garşysyna garşy söweşýän ýörite güýçleriň serkerdesiniň wezipesini ýerine ýetiriň terroristler.

Toparlar toparyny dörediň, howa çagyryň iş taşlaýyş, duşmandan üstün çyk, duşmanyň goragynda boşluklary gözle. Üstünlik ýa-da şowsuzlyk diňe size bagly kararlar. Baza gurmak hökman däl. Gytaklaýyn bölüm dolandyryşy. AI garşy çaknyşyk (7 karta x 3 re xim x 2 tarap). Hakyky grafika we sesler.

 • Reanr
  • Strategiýa

 • Çykan senesi
  2022-nji ýylyň 8-nji sentýabry
 • Platformalar
  • Kompýuter

 • SURATLAR

  Command & Control 3 (v1.7.10) Mugt göçürip almak

  Ulgam talaplary

 • OS:

  Windows 7/8/10 (64-bit)


 • Prosessor:

  Intel Core i5-5400 / AMD Ryzen 5 1400


 • Ram:

  8 GB


 • Grafika:

  NVIDIA GeForce GTX 1060 / Radeon RX 560


 • Saklama:

  10 GB boş ýer


 • Oýun nädip gurulmalyCommand & Control 3 (v1.7.10)

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunCommand & Control 3 (v1.7.10) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz