Command & Conquer Generals Zero Hour

LINKLERI OWüklemäge gidiň

“Command & Conquer Generals Zero Hour” 25 ýyl ozal RTS reanryny kesgitledi we häzirki wagtda Petroglif oýunlarynda Westwood Studios toparynyň öňki agzalary tarapyndan 4K-de doly remaster edildi. 3 sany giňeltmek paketini, täzeden gurlan köp oýnaýjy, döwrebaplaşdyrylan UI, Karta redaktory, ýaýradylan FMV suratlarynyň bonus galereýasy we Frank Klepackiniň 7 sagatdan gowrak meşhur remaster sazyny öz içine alýar. Serkerde, hoş geldiňiz.

“Command & Conquer Generals” seriýadaky beýleki atlaryňky ýaly işleýär - oýunçylar bulardan bazalar we tälim bölümleri gurýarlar, muny maliýeleşdirmek üçin oýun kartalarynyň birinde çeşme alýarlar, soň bolsa bazalaryny we goşunlaryny ýok edip garşydaşlaryny ýeňýärler. . Pyýada goşundan başlap, ýerüsti ulaglara we uçarlara çenli dürli bölümleriň görnüşleri bar, hersi belli bir rollara (ýagny ulag serişdesine garşy) ünsi jemleýär, esasy gurluşlar birlik önümçiligi, goldaw desgalary we goranyş çäreleri arasynda bölünýär.

Oýundaky üstünlik, garşydaşlardan üstün çykmak üçin garyşyk bölümlerden has köp peýdalanmak, beýleki bölümler bilen kemçiliklerine garşy durmak bilen artykmaçlyklaryndan peýdalanmak, mysal üçin tüpeň pyýada ulaglara garşy pyýada garşy göreşmek üçin peýdaly, ýöne bil baglamaly; pyýada goşuna garşy ulaglara garşy tanklarda. Diri galan we beýleki bölümleri öldürmegi başarýan bölümler “weteranlyk” ballaryny gazanýarlar, tekizlenende şewron gazanýarlar, ukyplaryny netijeli ösdürýärler we has güýçli edýärler; iň ýokary derejede, söweşden çykanda islendik zyýany bejermek ukybyny hem berýär.

 • Reanr
  • Söweş
  • Strategiýa

 • Çykan senesi
  2003-nji ýylyň 10-njy fewraly
 • Öndüriji
  • EA Pacificuwaş ummany

 • Neşirçi
  • EA Pacificuwaş ummany

 • Platformalar
  • Kompýuter

 • SURATLAR

  Command & Conquer Generals Zero Hour Mugt göçürip almak

  Command & Conquer Generals Zero Hour Mugt göçürip almak

  Command & Conquer Generals Zero Hour Mugt göçürip almak

  Command & Conquer Generals Zero Hour Mugt göçürip almak

  Ulgam talaplary

 • OS:

  Windows XP / 7/8/10


 • Prosessor:

  Intel Pentium 4


 • Ram:

  2 GB


 • Saklama:

  5 GB


 • Oýun nädip gurulmalyCommand & Conquer Generals Zero Hour

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunCommand & Conquer Generals Zero Hour gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz